• AVS
 • Статті
 • ПДВ
 • Благодійні організації: облік, оподаткування під час війни

Благодійні організації: облік, оподаткування під час війни

Дата публікації
08 Тра 2022

Не потрібно бути лінгвістом, щоб зрозуміти суть слова «благодійність».  Діяти на благо, творити добро,  допомагати –  лише верхівка айсбергу під назвою «БЛАГОДІЙНІСТЬ», якою займаються великі і маленькі  благодійні організації, і які роблять можливим бажання громадян, підприємств долучитися до благодійності.  Далі – докладніше про засади благодійної діяльності в Україні і нюанси обліку та оподаткування благодійних організацій.

Благодійна організація: засади створення та діяльності   

За визначенням з п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI (далі – Закон № 5073) благодійна організація (далі – БО) – це  юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом № 5073, як основну мету її діяльності.

Цілями, а отже основною метою діяльності,  БО є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених № 5073, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Завважте, що метою БО не може бути одержання й розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч. 1 ст. 11 Закону № 5073).

Рівночасно БО дозволено здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їхніх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону № 5073), тобто здійснювати благодійну діяльність:

 • добровільну особисту та/або майнову допомогу;
 • допомогу, яка спрямовується для досягнення визначених Законом № 5073 цілей;
 • діяльність, яка не передбачає одержання благодійником прибутку;
 • діяльність без сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. БО мають право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України (ч. 3 ст. 4 Закону № 5073).

! Заборонено надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Благодійником вважають дієздатних фізичних осіб або юридичних осіб приватного права (у тому числі благодійних організацій), який добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 5073). А за бенефіціарів рахують набувачів благодійної допомоги.

Засновників БО названо в ч. 1 ст. 12 Закону № 5073: це дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.  

Види БО

БО – це узагальнене поняття. За видами БО поділяють на благодійне товариство, благодійну установу чи благодійний фонд.  Особливості щодо кожного за таких БО  визначено Законом № 5073 та іншими законами України:

благодійне товариство – це БО, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту;

благодійна установа – це БО, створена на підставі установчого акта, що визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності. Установчий акт благодійної установи може міститись навіть у заповіті. Водночас засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою;

благодійний фонд – це самостійний вид БО, який діє на підставі статуту, може бути створений одним чи кількома засновниками. Благодійний фонд має учасників, які управляють ним. Водночас учасники не зобов’язані передавати фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Активи благодійного фонду можуть формувати як учасники, так й інші благодійники.

Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, окрім засновників, інших учасників, котрі вступили до їх складу після створення (ч. 3 ст. 12 Закону № 5073).

Загалом БО мають право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником і учасником інших БО, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність тощо (ч. 4 ст. 11 Закону № 5073).

Реєстрація БО

Права та обов’язки юридичної особи в БО настають з моменту її державної реєстраціїя, яку проводять відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755)  (ч. 1 ст. 15 Закону 5073).

Особливості держреєстрації БО в умовах воєнного стану передбачені постановою КМУ «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164» від  06.03.2022 р. № 209 (далі – Постанова № 209).

З огляду на воєнний режим держреєстрацію проводять незалежно від місцезнаходження нерухомого майна, місцезнаходження юросіб, ФОП чи громадських формувань, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком (пп. 5 п. 5 Постанови № 209).

Для проведення держреєстрації юрособи засновник чи уповноважена особа подають державному реєстраторові або посадовій особі територіальних органів Мін’юсту наступні документи (ч. 1 ст. 17 Закону про держреєстрацію, пп. 1 п. 1 Постанови № 209):

заяву про державну реєстрацію юрособи (за формою № 2, затвердженою наказом Мінюсту України від 18.11.2016 р. № 3268/5);

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників чи уповноваженого ним органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом. В діючих нормативно-правових актах  наразі немає вимоги щодо обов’язкового складання такого документа благодійною організацією;

примірник установчих документів. Нагадаємо, що відповідно до ст. 14 Закону № 5073  установчим документом БО та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи БО затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Згідно ч. 1 ст. 17 Закону № 755 до заяви про держреєстрацію може бути додано заяву про добровільну реєстрацію платником ПДВ та/або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність БО

БО, як й інші неприбуткові організації зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»   від 16.07.1999 р. № 996-XIV, далі – Закон про бухоблік). Позаяк Закон про бухоблік поширюється без виключення на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно на їх організаційно-правових видів і форм власності.

БО вважають непідприємницькими товариствами з позиції ст. 85 Цивільного кодексу України, оскільки вони не мають на меті одержання та розподілу прибутку між учасниками та засновниками. А п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» передбачено, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону про бухоблік, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються НП(С)БО  25 «Спрощена фінансова звітність». Параметри підприємств за певними критеріями визначає ст. 2 Закону про бухоблік.

БО для ведення бухгалтерського обліку складає наказ про облікову політику. Інформацію про те, які аспекти бухобліку (принципи оцінки та обліку статей) окреслюють в обліковій політиці можна почерпнути з р. II Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635.

Зокрема, в обліковій політиці БО затверджує план рахунків, який вона буде використовувати  в своїй діяльності, наприклад, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України 30.11.1999 р. № 291.

Субрахунок 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» вельми важливий для бухобліку БО.  До нього БО може відкривати  субрахунки відповідно затвердженим цільовим благодійним програмам або донорам. Нагадаємо, що згідно з п. 17 НП(С)БО 15 «Дохід» отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких зазнано витрат, пов’язаних з виконанням умов цільового фінансування. Для обліку витрат БО,  зазвичай, застосовує рахунок 92 і субрахунок 949.

Часті запитання
Як БО документально оформити товарно-матеріальні цінності, які надходять як благодійна допомога?
Якщо отримані товарно-матеріальні цінності (далі – ТМЦ) належать до необоротних матеріальних активів, скажімо, основних засобів їх безоплатне отримання слід оформляти актом приймання-передачі. Наприклад, за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818 (далі – Наказ № 818). Такий акт приймання-передачі можна зробити в довільній формі. Складає акт комісія БО в одному примірнику, який затверджує керівних установи.
У подальшому на безоплатно отримані необоротні активи оформлюють акт введення в експлуатацію основних засобів та інвентарну картку обліку об’єктів основних засобів, наприклад, на основі типових форм, затверджених Наказом № 818.
Для оформлення благодійної допомоги у вигляді запасів складають акт про приймання ТМЦ або матеріалів, запасів. Цей документ можна скласти в довільній формі з дотриманням наявності усіх обов’язкових реквізитів первинного документа.

Як БО показати отримане валютне надходження (грант)?
Грант – це фінансові ресурси, що надають на безповоротній основі. Наприклад, згідно з пп. 14.1.2771 ПКУ під грантом розуміють цільову допомогу у вигляді коштів чи майна, що надають на безоплатній і безповоротній основі із державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми в сферах культури, туризму та в секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних царинах у порядку, встановленому законом. Тож грант – це, по суті, кошти цільового спрямування,які обліковують на рахунку 48. Надходження цільових грантів фіксують за кредитом рахунку 48, а використання, визнання їх доходом, також повернення невикористаних сум – за дебетом рахунку 48.
Грант у інвалюті обліковують з огляду на НП(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»: за п. 5 якого операції в іноземній валюті під час початкового визнання відображають у валюті звітності (тобто гривнях) через перерахунок інвалютної суми із застосуванням курсу НБУ на дату здійснення госпоперації. Себто на дату отримання інвалютних коштів:
Дт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» Кт 48.
Чи потрібно БО реєструватися платником ПДВ?
На БО поширюються загальні правила реєстрації платником ПДВ. Згідно з п. 180.1 ПКУ платником ПДВ може стати будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації або отримує цей статус за своїм добровільним рішенням (п. 180.1 ПКУ).
Обов’язок зареєструватися платником ПДВ може виникнути в БО, якщо у неї обсяг оподатковуваних операцій із постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 млн. грн без урахування ПДВ (п. 181.1 ПКУ).
Тож БО, обсяг оподатковуваних постачань товарів/послуг якої за останні 12 місяців перетне 1 млн. грн, має стати платником ПДВ. Для цього БО треба подати до податкової за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130). Зробити це необхідно не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто реєстраційного обсягу оподатковуваних операцій (п. 183.2 ПКУ).
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська