• AVS
 • Статті
 • ПДВ
 • Бухгалтерський облік основних засобів: від придбання до вибуття

Бухгалтерський облік основних засобів: від придбання до вибуття

Дата публікації
13 Лип 2021

Визначення та класифікація основних засобів

Визначення основних засобів

БухоблікПодатковий облік (важливо для платників податку на прибуток, які використовують різниці)

Основні засоби (далі – ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік

(п. 4 НП(С)БО 7)

ОЗ – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)

(пп. 14.1.138 ПКУ)

Відмінності між бухгалтерським та податковим визначенням ОЗ:

 • МНМА (об’єкти первісною вартістю не більше 20 000 грн) – за ПКУ не є основними засобами (пп. 14.1.138 ПКУ), а ось для бухоблікових цілей – вони окрема група ОЗ (п. 5 НП(С)БО 7);
 • бібліотечні фонди – не основні засоби за ПКУ, а для бухобліку – одна з груп ОЗ (п. 5 НП(С)БО 7);
 • земля – не ОЗ за ПКУ (прямий виняток у пп. 14.1.138), у бухобліку є ОЗ (хоч і не амортизується);
 • негоспдіяльні (у термінології ПКУ «невиробничі») основні засоби – для тих платників податку на прибуток, які використовують різниці з р. ІІІ ПКУ такі об’єкти не є ОЗ та податкова амортизація на них не нараховується, а ось в бухобліку – вони повноцінні ОЗ, навіть якщо мають лише соціально-культурну функцію і походу ні прямо, ні опосередковано не створюють .

Об’єкт основних засобів

Цей термін як для бухгалтерського так і податкового обліку ідентичні – беремо його з п. 4 НП(С)БО 7 (пп. 14.1.84, п. 5.3 ПКУ).

Об’єкт ОЗ – це:

 • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
 • конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
 • відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
 • інший актив, що відповідає визначенню ОЗ, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Важливо: якщо один об’єкт ОЗ складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт ОЗ.

Класифікація – поділ за групами

Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві (п. 5 НП(С)БО 7)

Податковий облік основних засобів

(податкова класифікація вагома для тих, хто використовує різниці з податку на прибуток з р. ІІІ ПКУ) (п. 138.3.3 ПКУ)

СубрахунокГрупаГрупаНазваМін. Строк
100Інвестиційна нерухомість
У податковому обліку інвестиційна нерухомість окремо не виділяється в групу, а обліковується за загальними правилами. Тобто якщо інвестнерухомість – земельні ділянки — група 1, а якщо будівлі та споруди — група 3).
101Земельні ділянки1Земельні ділянки пп. 14.1.74 ПКУ. Не є ОЗ
102Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом2Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом пп. 14.1.75 ПКУ15
103Будівлі, споруди та
передавальні пристрої
3Будівлі пп. 14.1.15 ПКУ20
Споруди пп. 14.1.238 ПКУ15
Передавальні пристрої пп. 14.1.143 ПКУ10*
104
 
Машини та обладнання
 
4
 
Машини та обладнання5*
з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20000 грн2
105Транспортні засоби5Транспортні засоби5*
106Інструменти, прилади та інвентар (меблі)6Інструменти, прилади, інвентар, меблі4
107Тварини7Тварини6
108Багаторічні насадження8Багаторічні насадження10
109Інші основні засоби9Інші основні засоби12*
111Бібліотечні фонди10Бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України
112Малоцінні необоротні матеріальні активи11Малоцінні необоротні матеріальні активи
113Тимчасові (нетитульні) споруди12Тимчасові (нетитульні) споруди5
114Природні ресурси13Природні ресурси
115Інвентарна тара14Інвентарна тара6
116Предмети прокату15Предмети прокату5
117Інші необоротні матеріальні активи
16Довгострокові біологічні активи16Довгострокові біологічні активи7

* п. 431 підрозд. 4 р. ХХ ПКУ передбачено право скористатися скороченими строками при виконанні певних умов.

Облік надходження основних засобів

Первісна вартість в різних ситуаціях

Способи отримання ОЗСкладові первісної вартості (п. 8 – п. 13 НП(С)БО 7)
 
 
Придбання за плату, спорудження/виготовленнясуми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків)*           – реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; суми ввізного мита;
Безкоштовне отриманнясправедлива вартість+– суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням)
Внесок в статутний капіталвартість, погоджена засновниками основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); – витрати зі страхування ризиків
Обмін на подібний об’єктзалишкова вартість переданого
об’єкта основних засобів**
 доставки основних засобів; – витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
Обмін на неподібний об’єктсправедлива вартість переданого немонетарного активу, збільшеній
(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була
передана (отримана) під час обміну
 основних засобів; – інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою  

* Якщо придбано за інвалюту, то для визначення гривневої суми використовують курс НБУ на дату передоплати в частині авансу, в непередоплаченій частині – курс на дату оприбуткування.

** Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта ОЗ, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду

Облік основних засобів – проводки

№ з/пЗміст господарської операціїДтКт
Придбання за плату
1Оприбуткування об’єкта ОЗ15631
2Відображення податкового кредиту з ПДВ641631
3Відображення послуг з монтажу15685
4Введено об’єкт ОЗ в експлуатацію10,1115
Отримання безкоштовно 
5На суму справедливої вартості збільшено додатковий капітал10 (або через 15)424
6Відображено витрати з доставки15631
7Введено об’єкт ОЗ в експлуатацію10,1115
8Нараховано амортизацію23, 91, 92, 93, 9413
9На суму пропорційну амортизації визнано дохі від безоплатного отримана*424745
Внесок в статутний капітал
 
10Отримано внесок в статкапітал ОЗ1546
11Зареєстровано внесок в статутний капітал46401
12Введено об’єкт ОЗ в експлуатацію10, 1115
Отримання в обмін на подібний об’єкт 
11Передано об’єкт ОЗ та списано його залишкову вартість (в сумі не більше справедливої вартості)37710, 11
12Списано суму зносу об’єкта ОЗ, який передається1310, 11
13Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ виходячи з договірної вартості377641
14Донараховано податкові зобов’язання з ПДВ – якщо мінімальна база з п. 188.1 ПКУ перевищує договірну949641
15Списано на витрати суму перевищення залишкової вартості об’єкта ОЗ над його справедливою вартістю97710, 11
16Оприбутковано отриманий об’єкт ОЗ за сумою справедливої вартості переданого15631
17Відображено податковий кредит з ПДВ641631
18Відображено залік зобов’язань631377
19Введено об’єкт ОЗ в експлуатацію10, 1115

* Методрекомендації від 30.09.2003 р. № 561, лист Мінфіну від 07.04.2004 р. № 31-04200-05/1010/5700.

Амортизація основних засобів

Вартість, яка амортизується

В бухобліку вартість, яка амортизується це первісна (переоцінена) вартість за мінусом ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією) (п. 4 НП(С)БО 7).

Якщо підприємство використовує різниці з р. ІІІ ПКУ, то розраховуючи податкову амортизацію суму переоцінки до уваги не бере (пп. 138.3.2 ПКУ).

Строк амортизації

Амортизація у бухобліку нараховується протягом строку корисного використання, який закріплюють в розпорядчому акті (п. 23 НП(С)БО 26).

Строк корисного використання встановлює комісія по підприємству.

Підприємство може виходити з податкових строків, прописаних у ПКУ (п. 26 НП(С)БО 7).

У податковому обліку для підприємств, які використовують різниці, орієнтир – немінімально допустимі строки амортизації, прописані у пп. 138.3.3 ПКУ з урахуванням права на прискорену амортизація за дотримання умов з п. 431 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ.

Методи амортизації

АВ – амортизаційна вартість, або іншими словами, вартість, яка амортизується.

СКВ – строк корисного використання.

Ар – амортизація річна.

Ам – амортизація місячна.

ЗВ – залишкова вартість.

ЛВ – ліквідаційна вартість.

ПВ – первісна вартість.

ПрямолінійнийЗменшення залишкової вартостіПрискореного зменшення залишкової вартостіКумулятивнийВиробничий
Ар = АВ : СКВАр = ЗВ на
початок звітного року або ПВ на дату початку
нарахування амортизації × річна норма амортизації
Ар = ЗВ об’єкта ОЗ на початок звітного року або ПВ на дату початку нарахування амортизації × подвоєна річна норма амортизації, обчислена виходячи зі СКВАр = АВ × кумулятивний
коефіцієнт
Ам = фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг)
×  виробнича ставка амортизації
Річна норма
амортизації = 1- (ЛВ : ПВ)1/СКВ
Подвоєна річна норма амортизації = 2 ×  100% : СКВКумулятивний коефіцієнт =
кількість років, що залишаються до кінця СКВ : сума числа років його
корисного використання
Виробнича ставка амортизації
= АВ : загальний
обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити
(виконати) з використанням об’єкта основних засобів
Дає рівномірний розподіл витрат на амортизацію протягом усього строку корисного використання об’єкта ОЗВ перші роки сума амортизації найбільша і поступово зменшується. Розрахунок норми амортизації складний. Метод можливий лише за умови визначення ліквідаційної вартості.Цей метод дає можливість протягом першої полoвини СКВ основних засобів відшкодувати більшу частину вартостіНайбільша сума амортизації буде у перший рік використання об’єкта , а далі поступово буде знижуватисьПрямопропорційно залежить від обсягів виробництва

Ам = Ар : 12

Для МНМА та бібліотечних фондів можливі методи амортизації:

 • 100% в першому місяці використання;
 • 50% : 50% – відповідно в першому і останньому місяці використання;
 • прямолінійний;
 • виробничий;

Інші необоротні матактиви – прямолінійний або виробничий.

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Метод амортизації переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. За новим методом амортизацію нараховують починається з місяця, наступного за місяцем зміни методу (п. 28 НП(С)БО 7).

В податковому обліку дозволені ті ж методи амортизації, що і в бухгалтерському (до 23.05.2020 р. виробничий метод був заборонений).

Початок амортизації

Амортизація нараховується з місяця, наступного після введенням в експлуатацію, і припиняється з місяця, наступного після вибуття.

Призупинення амортизації

У бухобліку призупиняють амортизацію на період (п. 23 П(С)БО 7):

 • реконструкції,
 • модернізації,
 • добудови,
 • дообладнання та
 • консервації об’єкта ОЗ.

У податковому обліку (ті хто використовують різниці) у редакції ПКУ з 08.08.2020 р. амортизація призупиняється лише на період консервації (пп. 138.3.1 ПКУ).

Та доволі часто податківці стверджують, що під час тимчасового невикористання об’єкта ОЗ амортизувати його не можна, оскільки цей час не є строком корисного використання (експлуатації). Свій висновок контролери аргументують зокрема і підходом Мінфіну (лист від 22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170).

«Амортизаційна» різниця

У платників податку на прибуток, які використовують різниці з р. ІІІ ПКУ фінрезультат до оподаткування:

 • збільшується на суму бухгалтерської амортизації ОЗ;
 • зменшується на суму податкової амортизації ОЗ.

Нагадаємо: за МНМА різниць не виникає (немає як збільшувальної, так і зменшувальної різниці) – див. інформаційний лист № 12, ІПК ДФСУ від 11.02.2019 р. № 485/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Техобслуговування, ремонт та поліпшення

Облік ремонтів та поліпшень

РемонтиПоліпшення
Підтримання об’єкта в робочому стані, або відновлення робочого стану та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витратМодернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта ОЗ
Відображення у витратах: Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 685, 631, 20, 66, 65 тощоЗбільшення первісної вартості обєкта ОЗ, який поліпшується: Дт 15 Кт Кт 685, 631, 20, 66, 65 тощо Дт 10, 11 Кт 15

Хто приймає рішення про характер робіт

Рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат (п. 29 Методрекомендацій від 30.09.2003 р. № 561, лист Мінфіну від 22.05.2017 р. № 35210-07/23-1937/1689, Постанова Верховного Суду від 10.04.2020 р. у справі № 1440/1967/18).

З податку на прибуток за ремонтами/поліпшеннями усе як в бухобліку, лише ремонти негоспдіяльних основних засобів збільшують фінрезультат до оподаткування у підприємств, які використовують різниці з р. ІІІ ПКУ (п. 138.2 ПКУ).

Облік вибуття основних засобів

Ліквідація об’єкта основних засобів

Бухоблік ліквідації ОЗ

№ з/пЗміст господарської операціїДтКт
Відображення ліквідації основних засобів 
1Списано залишкову вартість об’єкта ОЗ, що ліквідується97610, 11
2Списано суму зносу об’єкта ОЗ, що ліквідується1310, 11
3Відображено витрати на демонтаж об’єкта ОЗ, що ліквідується976685, 631, 66, 65
Відображення оприбуткування запасів, отриманих від демонтажу 
4Оприбутковано запаси від демонтажу об’єкта ОЗ20746

ПДВ при ліквідації. Ліквідація ОЗ – це постачання товарів (абз. «д» пп. 14.1.191 ПКУ).

База нарахування – звичайна ціна, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації (п. 189.9 ПКУ).

Податківці звичайну ціну сприймають на рівні ринкової вартості, але не нижче балансової (лист ДФСУ від 15.11.2016 р. № 12129/Т/99-99-15-03-02-15, лист МГУ ДФС – ЦО з ОВП у листі від 12.03.2016 р. № 5320/10/28-10-06-11).

Винятки, коли ПДВ не нараховують при ліквідації:

 •  у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили;
 •  коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у т.ч. у разі викрадення;
 •  коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання чи перетворення необоротних активів в інший спосіб, унаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

Підтвердження знищення, руйнування чи викрадення ОЗ за Узагальнюючою консультацією, затвердженою наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673.

Податок на прибуток і ліквідація. Підприємства, які використовують різниці з податку на прибуток з р. ІІІ ПКУ у періоді ліквідації об’єкта ОЗ фінрезультат до оподаткування:

 • збільшують на суму залишкової бухгалтерської вартості;
 • зменшують на суму залишкової податкової вартості.

У разі ліквідації негоспдіяльного ОЗ платник податку на прибуток, який використовує різниці збільшує фінрезультат на залишкову бухгалтерську вартість, а ось зменшувальної різниці немає (п. 138.1 ПКУ).

Облік руху основних засобів

Продаж основних засобів

Бухоблік продажу ОЗ

№ з/пЗміст господарської операціїДтКт
1Переведено основний засіб до складу утримуваних для продажу286*10
2Списано суму зносу13110
3Отримано передоплату за ОЗ311680
4Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ643641
5Передано ОЗ покупцю680712
6Списано залишкову вартість943286
7Закрито розрахунки з ПДВ712643

* У разі виконання умов з НП(С)БО 27.

ПДВ і продаж основних засобів. Платники ПДВ нараховують податкові зобов’язання з ПДВ за правилом першої події.

База оподаткування – договірна вартість, але не нижче залишкової бухгалтерської вартості на початок місяця продажу (п. 188.1 ПКУ).

Податок на прибуток продаж ОЗ. Якщо платник податку на прибуток використовує різниці з р. ІІІ ПКУ, то при продажу об’єкта ОЗ фінрезультат до оподаткування:

 • збільшує на залишкову бухгалтерську вартість;
 • зменшує на залишкову податкову вартість.

У разі продажу негоспдіяльного основного засобу платником податку на прибуток, який використовує різниці, фінрезультат до оподаткування:

 • збільшується на залишкову бухгалтерську вартість (п. 138.1 ПКУ);
 • зменшується на первісну вартість плюс витрати на ремонт/поліпшення, але не більше суми доходу від продажу такого об’єкта ОЗ (п. 138.2 ПКУ).

Безкоштовна передача

Чи виникає дохід під час безоплатного передання? Ні, в бухобліку дохід при безоплатній передачі об’єкта ОЗ не виникає. За п. 5 П(С)БО 15: «дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу». Актив у даному разі не збільшується, а зобов’язання не виникають (відповідно не зменшуються).

Бухоблік безкоштовної передачі основних засобів

№ з/пЗміст господарської операціїДтКт
1Списано залишкову вартість основного засобу, що безоплатно переданий97710, 11
2Списано суму зносу131, 13210, 11
3Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ при безоплатній передачі основних засобів949641

ПДВ і безкоштовна передача основних засобів. Операції з безоплатного постачання товарів/послуг є об’єктом оподаткування ПДВ. І база оподаткування за ними визначається один раз – згідно з п. 188.1 ПКУ. А податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ в такому випадку не нараховуються (ІПК ДФС від 22.03.2018 р. №1179/5/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Особливі правила при безоплатній передачі на благодійність чи державним, комунальним підприємствам (пп. 197.1.15, пп. 197.1.16 ПКУ).

Податок на прибуток і безкоштовна передача основних засобів. Якщо підприємство використовує різниці з податку на прибуток з р. ІІІ ПКУ, то при безкоштовній передачі ОЗ фінрезльтат до оподаткування:

 • збільшує на залишкову бухгалтерську вартість (п. 138.1 ПКУ);
 • зменшує на податкову залишкову вартість (п. 138.2 ПКУ).

Бо діють різниці як при продажу, адже в термінології ПКУ безкоштовна передача = продаж (пп. 14.1.202 ПКУ).

При безкоштовні передачі негоспдіяльних ОЗ платник податку на прибуток, який використовує різниці, збільшує фінрезультат до оподаткування на суму залишкової бухгалтерської вартості. Зменшувальної різниці в цій ситуації немає.

Окрім того, за безоплатною передачею у тих, хто застосовує різниці з р. ІІІ ПКУ, може запускатися в роботу ще й «подарункова» різниця з пп. 140.5.10, пп. 140.5.9, пп. 140.5.14 ПКУ, які залежать від статусу отримувача подарунка.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська