Договір відступлення права вимоги

Дата публікації
09 Лис 2021

У ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) зазначено, що кредитор в зобов’язанні може бути замінений іншою особою через передачу ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Заміна кредитора в зобов’язанні відбувається після укладення договору відступлення права вимоги (купівлі-продажу дебіторської заборгованості тощо). Саме тоді новий кредитор приходить на місце первісного  кредитора. Може статися, що в рамках відступлення права вимоги заміна кредитора відбувається частково. Себто не за всіма зобов’֦язаннями боржника за договором, а тільки за окрмео визначеними зобов’язаннями. Таку «часткову» заміну кредитора чітко обумовлюють у договорі відступлення права вимоги.

Загальні положення

Договір відступлення права вимоги покладає на первісного кредитора обов’язок повідомити боржника про відступлення права вимоги, що відбулося. Рівночасно  таке повідомлення може надіслати й новий кредитор, надавши боржнику докази переходу права вимоги, що відбувся (ч. 2 ст. 517 ЦКУ). На практиці відступлення права вимоги застосовують для погашення наявної заборгованості між первісним і новим кредитором. Зверніть увагу, що за ст. 515 ЦКУ не можна відступати зобов’֦язання, нерозривно пов’язані з кредитором, зокрема, зобов’язання щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я чи смертю

Як ми вже сказали, відступлення права вимоги полягає у заміні кредитора у зобов’язанні іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином.  Відповідно ст. 514 ЦКУ до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Нагадаємо, що:

 • зобов’язанням відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦКУ є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. У зв’ֹязку із заміною кредитора в зобов’язанні саме зобов’язання зберігається цілком і повністю, а змінюється лише його суб’єктний склад у частині кредитора;
 • обсяг і зміст прав, що передаються, визначають за згодою первісний кредитор та новим кредитором.

Якщо щодо головного зобов’язання, за яким відступається право вимоги існують зобов’язання забезпечувального характеру (неустойки, поруки, застави тощо), то такі забезпечувальні права кредитора також передають новому кредитору. Підтверджує це інформаційний  лист ВГСУ «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» від 07.04.2008 р. № 01-8/211.  Згідно із роз’ясненнями ВГСУ до нового кредитора, в тому числі, переходить в повному обсязі і право на неустойку як субсидіарне право. Якщо предмет зобов’язання є подільним (наприклад, зобов’язання по сплаті грошових коштів як основного боргу), то новому кредитору може бути передана лише частина прав первісного кредитора разом із субсидіарними правами у відповідній частині. Субсидіарні права не можуть передаватися самостійно без передачі основних прав за зобов֦’язанням;

 • відступлення права вимоги може здійснюватися лише стосовно дійсної вимоги, що існувала на момент переходу цих прав;
 • не заборонено відступлення майбутніх вимог. Щодо цього  у постанові Верховного Суду від 24.04.2018 р. у справі № 914/868/17 зазначено, що це стосується майбутніх вимог тільки за умови їх визначеності. Бо передача за правочином невизначених, позбавлених конкретного змісту вимог, у тому числі й на майбутнє, тягне за собою наслідки у вигляді неукладеності відповідного правочину, позаяк його сторонами не досягнуто згоди щодо предмета правочину або такий предмет не індивідуалізовано належним чином.

Пройдіть тест на 10 запитань

Як  уступають права вимоги

Для цього укладають договір про відступлення права вимоги: двосторонній правочин (договір), сторонами якого є первісний кредитор та новий кредитор і за яким первісний кредитор передає свої права новому кредитору. До речі, договір відступлення права вимоги (цесії) може бути оплатним, якщо сторони передбачили обов’язок нового кредитора надати первісному кредитору замість отриманого права вимоги якесь майнове заміщення. До такого договору застосовують положення про договір купівлі-продажу. Завважте, що відповідно до ч. 3, 4 ст. 656 ЦКУ предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. І якщо інше не встановлено договором або законом до договору купівлі-продажу права вимоги застосовують положення про відступлення права вимоги, викладені у ст. 512-519 ЦКУ. Себто договір, за яким новий кредитор  надає первісному кредитору гроші за передані права регулюють як норми ст. 512-519 ЦКУ, так і положеннями ЦКУ щодо договору купівлі-продажу.

А якщо первісний кредитор безоплатно передає свої права новому кредитору? Тоді логічно сказати, що сторони такого безоплатного договору відступлення права вимоги мають керуватися відповідними положеннями щодо договору дарування.

Зверніть увагу на ст. 513 ЦКУ, яка встановлює умови щодо форми договору про відступлення права вимоги:

 • договір про відступлення права вимоги вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’ְязання, право вимоги за яким передається новому кредиторові;
 • договір про відступлення права вимоги у зобовֹ’язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

Отже ознаки договору відступлення права вимоги наступні:

 • предметом договору є відступлення права вимоги виконання  обовֹ’язку у конкретному зобов’язанні;
 • зобов’язання, у якому відступлене право вимоги, може бути як грошовим, так і не грошовим (передача товарів, робіт, послуг тощо);
 • відступлення права вимоги може бути оплатним, а може бути безоплатним;
 • форма договору відступлення права вимоги має відповідати формі договору, у якому виникло відповідне зобов’язання;
 • наслідком договору відступлення права вимоги є заміна кредитора у зобов’язанні.

На цьому закцентовано увагу в постанові Великої Палати Верховного суд від 16.03.2021 р. у справі № 906/1174/18. В ній також зазначено, що відступлення права вимоги може відбуватись, зокрема, на підставі договору купівлі-продажу, дарування, міни.

Якщо право вимоги відступається за плату (так званий продаж боргів), то сторони у відповідному договорі мають визначити ціну продажу цього майнового права. Можлива різниця між вартістю права вимоги та ціною його продажу може бути обумовлена ліквідністю цього майнового права та сама собою (за відсутності інших ознак) не свідчить про наявність фінансової послуги, яка надається новим кредитором попередньому.

При цьому зміст зобов’язання, в якому відступається право вимоги (оплата за поставлений товар, надану послугу, повернення наданих коштів тощо), не впливає на оборотоздатність цього майнового права, тому не має вирішального значення для відмежування договору відступлення права вимоги від договору факторингу.

Вирішуючи виключну правову проблему щодо розмежування правочину відступлення права вимоги та договору факторингу, Велика Палата брала до уваги суттєві ознаки, які відрізняють договір відступлення права вимоги від договору факторингу.

Так, договір факторингу має такі ознаки:

Тобто договір відступлення права вимоги та договір факторингу можуть мати схожі умови, проте суттєво відрізняються за:

 • правовою природою;
 • предметом;
 • метою укладення.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська