Фінмоніторинг: вимоги до ідентифікації та верифікації, обмеження при переказі грошей

Дата публікації
18 Лис 2021

Регулювання питань фінмоніторингу лежить у площині Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.19 р. № 361-ІХ (далі – Закон № 361). І відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону № 361 суб’єкт первинного фінмоніторингу (далі – СПФМ) зобов’язаний здійснити належну перевірку клієнта у певних випадках. Без перебільшення можна сказати, що на чолі СПФМ стоять банки та інші фінансові установи (далі – банки). А клієнтами банків є як субְ’єкти господарювання, у тому числі фізичні особи – підприємці та самозайняті особи (далі – ФОП), так і звичайні фізичні особи. Тож нагадаємо існуючим і майбутнім клієнтам банків про головні моменти, пов’язані із процедурою фінмоніторингу з боку цих СПФМ.  

Загальні положення

За визначенням, наведеним у п. 34 ч. 1 ст. 1 Закону № 361, належна перевірка – заходи, що включають:

 • ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);
 • встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта (далі – КБВ) або його відсутності;
 • встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
 • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у СПФМ про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
 • забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

Ідентифікація спрямована на отримання СПФМ ідентифікаційних даних для встановлення особи. Верифікацію СПФМ вживають із метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих СПФМ ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити КБВ чи їх відсутність.

У контексті запропонованої до вашої уваги статті ми зосередимося на діях СПФМ, які стосуються ідентифікації та верифікацію клієнта, встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції.

Зокрема, в ч. 4 ст. 11 Закону № 361 встановлено: банки-СПФМ здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнта до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених Законом № 361), проведення фінансової операції, відкриття рахунку.

Відповідно до ч. ст. 15 Закону № 361 банк-СПФМ зобов’язаний відмовитися від установлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку/відмовитися від проведення фінансової операції в разі, якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим або якщо здійснення ідентифікації особи в інтересах якої проводиться фінансова операція є неможливим.

У цьому випадку банк зобовʼязаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноважений орган (далі – СУО):

 • про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок/встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі ст. 15 Закону № 361;
 • про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта та про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено.

До речі, ч. 1 ст. 8 Закону № 361 передбачено, що внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів СПФМ для легалізації (відмивання) доходів.

Завважте також на п. 24 розд. ІІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 р. № 65 (далі – Положення № 65). Згідно з ним внутрішні документи банку з питань протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (далі − ПВК/ФТ) банк розробляє, зокрема, з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання ПВК/ФТ, Положення № 65, нормативно-правових актів НБУ, Мінфіну України, прийнятих для виконання та відповідно до цих законів, рекомендацій FATF. Пунктом 26 розд. ІІІ Положення № 65 встановлено, що внутрішні документи банку з питань ПВК/ФТ мають містити, зокрема, порядок дій стосовно відмови банку від встановлення (підтримання) ділових відносин/ відкриття рахунку (обслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку/відмови від проведення фінансової операції у випадках, передбачених Законом № 361.

А у п. 19 та 20 додатка 1 до Положення № 65 зазначено, що банк у договорах про надання послуг:

 • визначає необхідність інформування клієнтом банку про настання суттєвих змін у його діяльності (іншої інформації, що надавалася клієнтом банку);
 •  встановлює процедуру отримання необхідних даних/інформації від клієнта (представника клієнта).  Зокрема, шляхом установлення відповідних обовʼязків у договорах про надання послуг банку.

Себто банк в умовах договорів про надання послуг зобовʼязаний визначити право та порядок закриття рахунку клієнта банку на вимогу банку у випадках, передбачених ст. 15 Закону № 361. А це означає, що відмова клієнту в обслуговуванні з подальшим закриттям рахунку, у тому числі у випадках ненадання документів чи відомостей для здійснення належної перевірки клієнта, має здійснюватися відповідно до ст. 15 Закону № 361 в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань ПВК/ФТ, та з урахуванням умов, установлених у договорі з клієнтом про надання відповідних послуг. Вважаємо, що про такі вимоги  законодавства у сфері фінмоніторингу клієнти банків мають знати.

Разом з тим, НБУ допускає, що умови договору між банком та клієнтом про надання банківських послуг можуть передбачатися окремі додаткові механізми для обмеження клієнта в користуванні рахунком. Наприклад,  клієнту можуть частково відмовити  в обслуговуванні, а саме в наданні окремих послуг без повного припинення обслуговування такого клієнта. Або банк може припинити обслуговування клієнта на певний період часу, потім – після усунення підстав для відмови – поновити надання банківських послуг. Такий порядок ділових відносин також мають передбачатися в договорі з клієнтом.

Зверніть увагу, що фінансова операція за Законом № 361 позиціонується, як дії щодо активів клієнта, які вчинені за допомогою СПФМ або про які йому стало відомо. І ми вже зазначили на початку банки-СПФМ зобов’язані виявляти порогові й підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта та повідомляти про них НБУ. При цьому НБУ мають бути надані обґрунтовані висновки, копії документів та інша інформацію, на основі яких банком сформовано підозру, та додаткову інформацію на запити НБУ (ст. 8 Закону № 361).

Пройдіть тест на 10 запитань

Порогові фінансові операції

Фінансові операції за ст. 20 Закону № 361 визнають пороговими, якщо сума кожної з них дорівнює чи перевищує 400 тис. грн (для суб’єктів, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, — 30 тис. грн) або дорівнює чи перевищує вказану суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів.

При цьому фінансові операції на зазначену суму визнаються пороговими, якщо мають принаймні одну з таких ознак:

 • зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики),здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна зі сторін –

 учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією зі сторін — учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);

 • фінансові операції політично значущих осіб, членів їхніх сімей та/або осіб, пов’язаних із політично значущими особами;
 • фінансові операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
 • фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Підозрілі операції (діяльність)

Відповідно до ст. 21 Закону № 361 фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо СПФМ має підозру або достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Банк повинен відмовити клієнту в здійсненні з його участю підозрілої операції.

За ст. 5 Закону № 361 до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення).

Банк, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції в разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська