• AVS
 • Статті
 • Бухоблік
 • Інвентаризація-2021: окремі питання проведення та обліку результатів

Інвентаризація-2021: окремі питання проведення та обліку результатів

Дата публікації
15 Гру 2021

До дати балансу підприємства відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (далі –  Положення № 879) мають провести щорічну інвентаризацію для підтвердження річної фінансової звітності. У цій статті ми розповімо про важливі моменти організації та проведення щорічної перевірки майна підприємства, які сподіваємося стануть у пригоді нашим читачам.

У процесі інвентаризації підприємства проводять перевірку наявності/відсутності активів чи зобов’язань за певними правилами, встановленими Положенням № 879. Зокрема, інвентаризують (ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.9199 р.  № 996-XIV, далі – Закон про бухоблік, п. 5 розд. I Положення № 879):

 • земельні ділянки, будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти;
 • необоротні активи, запаси, поточні біологічні активи, дебіторську та кредиторську заборгованості, витрати і доходи майбутніх періодів, зобов’язання;
 • незавершені капітальні інвестиції, незавершене виробництво, напівфабрикати, фінансових інвестицій, грошові кошти, кошти цільового фінансування, зобов’язання у частині невикористаних забезпечень, розрахунки з бюджетом та з відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо інвентаризаційні нюанси щодо деяких об’єктів обов’язкового щорічного «перерахунку» активів та зобовְ’язань, за якими у бухгалтерів зчаста виникає зацікавленість.

Визнання активів та зобов’язань як об’єктів інвентаризації

Згідно Положенню № 879 інвентаризують активи та зобов’язання. І на початку інвентаризаційного процесу слід заповнити певні інвентаризаційні відомості, до яких додають активи та зобов’язання, що пройшли оцінку на їх відповідність критеріям визнання такими об’єктами обліку. На практиці інвентаризаційна комісія, наприклад, надає свої висновки щодо відповідності об’єкту інвентаризації поняттю «актив». Себто мовиться  про фактичну наявність «активного» об’єкта; можливість контролювати такий актив; можливість отримання майбутніх економічних вигід від об’єкта тощо. Саме перспектива отримання вигід є вирішальною при прийнятті остаточного рішення щодо визнання об’єкту активом. Додамо, що при оцінці відповідності слід орієнтуватися на критерії визнання активів та їх ознаками (оборотні чи необоротні), встановленими національними або міжнародними стандартами бухобліку.   

Щодо зобов’язань відмітимо наступне. Згідно п. 2.5 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433 (далі – Методрекомендації № 433) зобов’язання відображають у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. При цьому під зобов’язанням розуміють заборгованість, що виникла в результаті минулих подій, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (ст. 1 Закону про бухоблік, п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Ще рекомендації щодо визначення зобов’язань можна знайти в Концептуальній основі фінансової звітності. Так, зобов’язання існує в разі одночасного виконання всіх трьох критеріїв:

 • суб’єкт господарювання має обов’язок;
 • обов’язок передбачає передання економічного ресурсу;
 • обов’язок є теперішнім обов’язком, що існує внаслідок минулих подій.

Виконання обов’язку веде до відтоку економічних вигід, і це один з ключових моментів  визнання зобов’язань. А в  п. 5 НП(С)БО 11 «Зобов’язання» сказано, якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включають до складу доходу звітного періоду.  

Інвентаризація каси

Загальні питання проведення інвентаризації, як відомо, регулюються Положенням № 879. У його пп. 6.1 р. III досі зазначено, що інвентаризацію кас на підприємстві проводять відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, яке втратило чинність.  І зараз для підприємств в цьому питанні орієнтиром виступає Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення № 148). Рівночасно Положення № 148 регулює виключно операції з національною валютою.  Так, у п. 46 Положення № 148  описано лише порядок проведення інвентаризації гривневої готівки і  жодного слова про іноземну валюту. А у більшості підприємств вона на момент проведення інвентаризації може також знаходитися в касі, позаяк валюту могли отримати, наприклад, на закордонні відрядження. І на практиці, за відсутності прямої заборони, підприємства при інвентаризації інвалютної каси застосовують порядок проведення та документування результатів цієї процедури, призначений для каси в гривнях.

Завважте, що кошти в касі підприємства не обмежуються лише готівковими коштами, тому відповідно до п. 46 Положення № 148 комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всього, що зберігається в касі: готівки, цінних паперів, чекових книжок. За результатами інвентаризації складають акт у двох примірниках, який підписують члени інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальна особа. Форму Акту про результати інвентаризації наявних коштів наведено у додатку 7 до Положення № 148.

Зверніть увагу, що в акті інвентаризації наявності готівки вказують фактичний залишок, залишок за даними обліку та визначають результат інвентаризації. Якщо ми говоримо про інвентаризацію готівкової інвалюти, то відомості про неї слід вносити до акту інвентаризації із зазначенням: назви іноземної валюти та її суми; курсу НБУ на початок робочого дня інвентаризації; суми інвалюти в перерахунку в гривні.

Позаяк  у додатку 7 до Положення № 148 ані слова про інвалюту, вважаємо, що  для її правомірного застосування при документуванні результатів інвентаризації іноземних коштів доцільно вчинити наступним чином. В  наказі про облікову політику зафіксувати, що для проведення інвентаризації залишків готівкової інвалюти та  цінних паперів в інвалюті використовується акт інвентаризації форму якого затверджено Положенням № 148.

Зчаста при інвентаризації каси виявляють надлишок. То чи потрібно і як його оприбуткувати та обліковувати? Зверніть увагу, що відповідь на першу частину запитання надає п. 46 Положення № 148. В  ньому прямо зазначено, що надлишком готівки в касі вважають готівку, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами.

У разі застосування підприємством у розрахунках РРО звіряють суму наявної готівки на місці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною у звіті РРО (у РК та КОРО).

Виявлений надлишок оприбутковують в касі підприємства та зараховують до його доходів. Далі на цю суму оформляють прибутковий касовий ордер (додаток 2 до Положення № 148) та вносять відповідний запис до касової книги.

У бухгалтерському обліку кошти, «що впали з неба» відображають за дебетом субрахунку 301 «Готівка в національній валюті» у кореспонденції з субрахунком 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів».

Пройдіть ТЕСТ на 10 питань і дізнайтеся: за що вас можуть позбавити єдиного податку

Інвентаризація товарів у дорозі

Таку інвентаризацію проводять з тими особливостями, що  інвентаризаційна комісія не перевіряє фактичну наявність запасів шляхом їх перерахунку, переважування чи перемірювання, як це передбачено  п. 4.2 р. ІІІ Положення № 879. Вона лишень оброблює дані з відповідних документів на такі товари – мандрівники.  Себто на товари, що  знаходяться в дорозі складають окремі інвентаризаційні описи (п. 10 р. ІІ Положення № 879). Зверніть увагу на постанову Держкомстату СРСР від 28.12.1989 р. № 241 «Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств і організацій» . Нею передбачені:

 • Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що перебувають у дорозі, за формою № инв-6, який може застосовувати підприємство – покупець;
 •  Акт інвентаризації товарів відвантажених, за формою № инв-4, який може застосовувати підприємство – продавець.

Обґрунтувати суми товарів в дорозі, яка відображається на бухоблікових рахунках слід належно оформленими документами. Це можуть бути рахунки постачальників, копіями платіжних вимог (рахунків-фактур), що пред’явлені покупцям, охоронними розписками, які переоформлені на дату проведення інвентаризації або близьку до неї (п. 4.3 р. ІІІ Положення № 879).

Інвентаризація витрат майбутніх періодів

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291) майбутні витрати обліковують на однойменному рахунку 39. Його призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Також Інструкції № 291 містить невиключний перелік витрат майбутніх періодів:

 • витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;
 • витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів;
 • сплачені авансом орендні платежі;
 • оплата страхових полісів;
 • передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

У пп. 2.36 Методрекомендацій № 433 уточнено визначення витрат майбутніх періодів. До них відносять витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

На сільськогосподарських підприємствах облік витрат майбутніх періодів має власні особливості. Позаяк ці підприємства певні витрати здійснюють до початку виробничого процесу або їхні витрати відносяться до кількох виробничих циклів і не можуть бути віднесені повністю на собівартість продукції поточного року. Подібні витрати сільськогосподарські підприємства обліковують на рахунку 39 (див. пп. 5.3.5 Методичних рекомендацій щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Мінагрополітики України від 04.06.2009 р. № 390, далі – Методрекомендації № 390).

Ще згадують про витрати майбутніх періодів сільськогосподарських підприємств  Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики України від 18.05.2001 р. № 132 (далі – Методорекомендації № 132).

Вважаємо, що для інвентаризації витрат майбутніх періодів підприємству слід перевірити відповідність витрат, віднесених до витрат майбутніх періодів протягом звітного року переліку таких витрат, зазначеному в наказі про облікову політику підприємства; підтвердити повноту і правильності відображення таких витрат на рахунку 39 на підставі первинних документів, облікових регістрів та інших документів, які підтверджують правомірність включення витрат до витрат майбутніх періодів;  перевірити правильність і повноту списання сум витрат майбутніх періодів за дебетом відповідних рахунків витрат поточного періоду та кредитом рахунку 39.

Результати перевірки витрат майбутніх періодів фіксують у відповідному акті інвентаризації (п. 8.6 р. ІІІ Положення № 879).

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська