Нормування праці на підприємствах України

Дата публікації
04 Жов 2021

Нормування праці органічно пов’язане із системою управління персоналом і суттєво впливає на підвищення ефективності використання його праці. Правильно зорганізоване нормування праці дозволяє підприємству мінімізувати витрати й оптимізувати виробництво, інші види госпдіяльності. І ці два фактори, об’єднані в єдину систему з іншими елементами нормування праці (норми виробітку (норми часу), норми обслуговування, чисельність персоналу тощо) безперечно ведуть до конкурентних переваг підприємства у певній сфері діяльності. Себто нормування праці спрямовано на  її продуктивність (оптимізацію), яка є взаємовигідною для обох сторін трудових відносин:

 • роботодавець отримує більш вигідну з точки зору бізнесу працю;
 • працівник – менш напружену працю з урахуванням вимог роботодавця до її результатів.

Додамо, що в нормуванні праці ключову роль відіграють фахові спеціалісти. Зазвичай, це економісти (інженери) з праці, хоча їх роль на практиці зчаста виконують кадровики й навіть бухгалтери. Тож не зайвим буде стисле нагадування основних нюансів процесу нормування праці.

Норми праці: законодавчі підстави застосування

Норми праці відповідно до ст. 85 КЗпП – це норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності. Їх встановлюють для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва та праці. Це т. зв. стабільні за організаційно-технічними умовами роботи норми праці. Також можуть застосовуватися укрупнені і комплексні норми.

Статтею 86 КЗпП передбачено, що запровадження норм праці, рівно, як і їх заміну і перегляд роботодавець провадить за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). При цьому норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв’язку зі зміною умов, на які вони були розраховані (ст. 87 КЗпП).

Пройдіть тест на 10 запитань

Види норм праці

У ст. 87 КЗпП зазначено, що поряд зі стабільними за організаційно-технічними умовами нормами праці підприємство вправі застосовувати:

 • тимчасові норми (встановлюють на період освоєння тих чи інших робіт, якщо відсутні затверджені нормативні матеріали для нормування праці);
 • одноразові норми (встановлюють на окремі роботи одиничного характеру (позапланові, аварійні).

Ми вже згадували на початку статті такі елементи системи нормування праці, як норми виробітку (норми часу) та норми обслуговування. Стаття 88 КЗпП перелічує умови, які мають враховуватися при визначенні цих елементів. Зокрема, норми виробітку (норми часу) і норми обслуговування визначають виходячи з нормальних умов праці, як-то: справний стан машин, верстатів і пристроїв; належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи, і їх вчасне подання; вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення тощо. Серед таких умов важливе значення мають  і здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших факторів, які негативно впливають на здоров’я робітників, і т. ін.).

Поряд з нормами праці, які підприємства можуть розробляти самостійно з огляду на специфіку власної діяльності, існують: 

 • єдині норми для всіх робіт певного виду (незалежно від галузі та організаційно-правової форми підприємства);
 • типові норми (міжгалузеві, галузеві, відомчі).

Рекомендації щодо нормування праці

Загальними для всіх без виключення підприємств можна вважати Рекомендації  щодо нормування праці в галузях народного господарства, затверджені постановою Мінпраці України від 19.05.1995 р. № 2 (далі – Рекомендації № 2). Саме цей документ конкретизує, що таке норма часу, норма  виробітку, норма обслуговування, норма (норматив) чисельності, нормоване завдання. Крім того, Рекомендації № 2 пояснюють, як встановлювати укрупнені та комплексні норми.

Зрозуміло, що Рекомендації № 2 вже  застаріли, бо з моменту їх затвердження чимало чого змінилося у підході до нормування праці, зокрема, через появу як нових галузей господарства, так й нових видів економічної діяльності.

Мінпраці свого часу розробило проєкт Рекомендацій щодо нормування праці за видами економічної діяльності (далі – Рекомендації Мінпраці).  Цей документ повторює окремі положення Рекомендацій № 2, які все ще не втратили своєї актуальності: наприклад, так само визначають поняття норми виробітку, норми часу тощо. Що не дивно, бо ці поняття є певними економічними категоріями, які з часом не втрачають змісту і форми.

Рівночасно Рекомендації Мінпраці планують дещо уточнити умови та особливості застосування  нормативних матеріалів для нормування праці, затверджених в централізованому порядку.

Зверніть увагу, що за сталим принципом нормування праці не може бути регулятором заробітної плати (п. 3.9 Рекомендацій № 2, п. 4.9 Рекомендацій Мінпраці). Втім, Рекомендації Мінпраці уточнюють, що норми праці разом із тарифікацією робіт є основою для визначення необхідної чисельності працівників на виконуваний обсяг робіт і рівень їх кваліфікації (п. 1.12). Так, на основі тарифікації робіт,  для яких встановлюються норми з праці, визначається складність таких робіт, що проявляється у вимогах до кваліфікації працівників. А в свою чергу тарифікація робіт проводиться для технічного обґрунтування встановленої на підприємствах системи оплати праці (п. 2.2 Рекомендацій Мінпраці).  То як бачимо, все взаємопов’язане.

Норми чисельності працівників: важливий чинник нормування праці

У п. 3.1 Рекомендацій № 2 зазначено, що адміністрація підприємства для організації праці вводить, у тому числі, міжгалузеві та галузеві  норми чисельності,    які   рекомендуються   міністерством. Відповідно до п. 1.5 Рекомендацій Мінпраці норми праці мають бути визначені за нормативними матеріалами для нормування праці, затвердженими в централізованому порядку. До них відносять також й нормативи чисельності.

Згадаємо деякі з таких нормативних матеріалів. І почнемо, мабуть,  з найважливішого для підприємства будь-якої галузі та виду економічної діяльності документу: з Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці та соцполітики України від 26.09.2003 р. № 269 (далі – Міжгалузеві нормативи № 369). Міжгалузеві нормативи № 269 первісно призначено для підприємств і організацій державної та комунальної форм власності. Зокрема,  це підтверджує й п. 1 спільного наказу Мінпраці та Мінекономіки від 28.02.2000 р. № 361/7 (далі – Наказ № 361/7).

А ось підприємствам і організаціям недержавних форм власності Наказ № 361/7 рекомендує вести первинний облік виконання норм праці та передбачати в колективних договорах зобов’язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників. Міжгалузеві нормативи № 269 не лише містять норми часу та нормативи чисельності працівників бухгалтерської служби підприємства. Також вони розглядають питання організації праці цього підрозділу.

Організація праці

За Міжгалузевими нормативами № 268 нормативи чисельності бухгалтерів розраховано за умови, що кожен фахівець виконує роботу із застосуванням комп’ютерних бухоблікових програм. Тому тут зроблено акцент і на тому, що під час застосування комп’ютерів підприємству слід дотримувати вимог гігієни праці: заданих параметрів повітряного середовища (температури, відносної вологості, барометричного тиску); у приміщеннях рекомендовано кондиціювати повітря.

У нормах часу за Міжгалузевими нормативами № 269 зазначено види виконуваних робіт, передбачені документами (стандартами) із бухобліку та звітності. Норми часу встановлено на виконання робіт одним виконавцем, наведено в годинах і оформлено як нормативні карти. Норми часу враховують час на підготовчо-завершальні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, фізкультурні паузи й особисті потреби Норми часу враховують час на підготовчо-завершальні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, включаючи фізкультурні паузи й особисті потреби. У розділі 1 Міжгалузевих нормативів № 269 йдеться про бухоблік операцій з: надходження, амортизації, переоцінки, вибуття основних засобів та нематеріальних активів; надходження та вибуття запасів; витрат на виробництво готової продукції; розрахунків з оплати праці; коштів, розрахунків тощо. Також Міжгалузеві нормативи № 269 містять норми часу на складання форм фінзвітності підприємства. А ці норми напряму залежать від чисельності працівників на підприємстві.

Ще додамо, що необхідну та аналітично обґрунтовану кількість бухгалтерів підприємство може визначити за двома методами розрахунку (розд.  2 Міжгалузевих нормативів № 269):

 • метод 1 – залежно від обсягу робіт. Він базується на відношенні загальної трудомісткості типового складу робіт за рік до річного фонду робочого часу одного працівника з урахуванням поправного коефіцієнта, який  враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо); питому вагу робіт із бухобліку та звітності, які виконують на комп’ютері та величину яких визначено методом дослідження;
 • метод 2  – на підставі загальної чисельності працівників. За цього методу  застосовують формулу, яка враховує загальну чисельність працівників на підприємстві та кількість його самостійних структурних підрозділів.

Зауважимо, що Міжгалузеві нормативи № 268 – корисний документ не лише для оптимізації роботи бухгалтерської служби. Багато хто з упереджених керівників, які вважають, що бухгалтерія – це «тьфу», здивується результатам розрахунку нормативу чисельності, який буде зроблено за настановами Міжгалузевих нормативів № 269. Впевнені, що у більшості випадків буде явний недобір працівників, за яких зчаста віддувається єдиний бухгалтер підприємства.  

Крім Міжгалузевих нормативів № 269 є також інші спеціалізовані міжгалузеві нормативи чисельності. Наприклад:

 • Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби, затверджені наказом Мінпраці та соцполітики України від 11.05.2004 р. № 108. Тут враховано норми часу на виконання робіт,  які передбачаються    документами    щодо    правового    забезпечення підприємства.  Норми  часу  (в годинах) встановлено  на  виконання робіт одним виконавцем або групою виконавців й розроблено на всі види робіт,  що виконуються працівниками юридичної служби;
 • Міжгалузеві норми часу та чисельності працівників на роботи, що виконуються економістами з фінансової роботи, затверджені наказом Мінпраці та соцполітики України від 07.12.2006  р. № 459. Норми призначено для розрахунку  трудомісткості  робіт,  а також  оптимальної  чисельності  економістів з фінансової роботи і рекомендовано для використання на підприємствах,  в  установах  та  організаціях України;
 • Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджені наказом Мінпраці та соцполітики України від 18.12.2003 р. № 341. Їх призначено для  визначення  оптимальної чисельності    працівників,    зайнятих   добором,   розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком  кадрів  за функціями  та  виконуваними видами робіт,  й  обґрунтування цієї чисельності під час складання штатних розписів;

Також звертаємо увагу на те, що окремі відомства розробляють та затверджують власні положення з організації нормування праці. Скажімо, Держбуд України наказом від  07.10.2004  р. № 188 затвердив Положення з організації нормування праці у будівництві (далі – Положення № 188). У Положенні № 188 сказано, що за допомогою  норм  праці  визначаються необхідні затрати робочого часу на виконання будівельних, монтажних та ремонтно-будівельних робіт; розраховуються чисельність працівників та розмір оплати їх праці; розробляються кошторисні норми; здійснюється поточне, перспективне та прогнозне планування тощо. Себто цей документ вже має в собі більше повноважень, аніж просто розрахунок чисельності працівників.

А наприклад, Державна архівна служба України наказом від 29.04.2020 р. № 45 затвердила Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах (далі – Типові норми). Так, Типові норми розроблено з застосуванням двох методів, які можуть бути корисними, іншим розробникам норм праці,  у т. ч., комерційним підприємствам:

 • аналітико-дослідний метод нормування – базується на аналізі трудових процесів та рівні виконання чинних нормативів, дослідженні витрат робочого часу;
 • дослідно-статистичний метод нормування – базується на узагальненні  досвіду роботи та звітних даних архівних установ.

Отже в залежності від галузі, виду економічної діяльності залежить і вибір методів щодо визначення чисельності працівників, принципів організації нормування праці тощо. Ми вже підкреслювали, що зазвичай сфера нормування праці входить до компетенції спеціалістів з праці. Але й загальна інформація з цього питання стане в пригоді іншим фахівцям підприємства, зокрема, бухгалтеру та кадровику.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська