Облік МНМА та МШП

Дата публікації
12 Сер 2021

 Господарську діяльність будь-якого підприємства поряд з такими необоротними активами, як основні засоби (далі – ОЗ) та нематеріальні активи, «обслуговують» й малоцінні необоротні матеріальні активи (далі – МНМА). Також важко представити роботу підприємства без використання малоцінних швидкозношуваних предметів (далі – МШП). Розберемо детальніше облік та оподаткування цих матеріальних активів.

МНМА: як класифікувати та обліковувати

Перш з все, зауважимо, що МНМА є  рівноправним з ОЗ об’єктом  бухгалтерського та податкового обліку.  З позиції НП(С)БО 7 «Основні засоби» МНМА – це одна з груп необоротних активів, які відносяться до складу ОЗ, а точніше, до інших необоротних матеріальних активів (пп. 5.2.2). Для бухобліку МНМА Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291), передбачено субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Зверніть увагу, що згідно з п. 5 НП(С)БО 7 підприємства самостійно установлюють вартісні ознаки предметів, що входять до МНМА. Це значить, що підприємство вправі всі необоротні активи, строк використання яких більше року обліковувати у складі ОЗ: без виділення з них МНМА. А з огляду на п. 5 НП(С)БО 7 воно може встановити й різні вартісні ознаки для різних видів необоротних активів з метою їх класифікації на ОЗ чи МНМА. Наприклад, офісні меблі,  вартість яких перевищує  8000 грн відносити до ОЗ, а офісне  приладдя, вартість якого не перевищує 2500 грн, обліковувати як МНМА.

Отже вартісну межу для ОЗ підприємство визначає самостійно. Це рішення воно закріплює в обліковій політиці. На практиці більшість підприємств послуговуються нормами, закріпленими в пп. 14.1.138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), згідно з яким для податкового обліку ОЗ встановлено межу в 20000 грн. Себто «потенційні» ОЗ вартістю менше 20000 грн у цьому випадку для підприємства – це МНМА для бухгалтерського та податкового обліку.

Амортизація МНМА.  Завважте, що відповідно до п. 27 НП(С)БО 7 до інших необоротних матеріальних активів можна застосовувати такі методи амортизації:

 • прямолінійний;
 • виробничий;
 • 50%/50%  (у першому місяці використання амортизацію нараховують в розмірі 50% вартості об’єкта, решту 50% нараховують у місяці вилучення об’єкту з числа активів (списання з балансу));
 • 100% (у першому місяці використання одразу нараховують амортизацію в розмірі 100% вартості об’єкта).

З числа інших необоротних активів два останніх методі застосовуються лише до МНМА та бібліотечних фондів.

Податок на прибуток. МНМА для цілей оподаткування не належать до ОЗ. Відповідно, податкові  різниці за ст. 138 ПКУ за ними не виникають.     Таким чином, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації з податку на прибуток зазначають різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів без врахування амортизації МНМА. Також  інформацію щодо МНМА не відображають у додатку АМ до Декларації з податку на прибуток.

ПДВ.  Підприємство – платник ПДВ, яке придбаває МНМА, відображає податковий кредит за цими активами. Потім бере до уваги напрям подальшого використання придбаних МНМА: у господарській чи негосподарській діяльності. Якщо використання не пов’язане з господарською діяльністю, підприємство має нарахувати податкове зобов’язання з ПДВ згідно з пп. «г» п. 198.5 ПКУ.

У разі списання МНМА їх вважають такими, що не можуть бути використані у межах господарської діяльності платника ПДВ. А це значить, що при списанні МНМА, придбаних з ПДВ для використання в оподатковуваних операціях (для списання МНМА, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання суми податку були включені до складу податкового кредиту), податкові зобов’язання з ПДВ (п. 198.5 ПКУ):

 • нараховуються, якщо вартість таких МНМА не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню;
 • не нараховуються, якщо вартість таких МНМА включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню.

Про таке мовиться у категорії 101.04 ЗІР.

МШП: як обліковувати та оподатковувати

Однією з головних рис МШП є те, що вони протягом строку їх використання не  втрачають своїх функціональних якостей і зберігають свою первісну фізичну форму. Вартісного критерію на законодавчому рівні для них не встановлено. Тож підприємство також може, але не зобов’язане, установити в обліковій політиці вартісний поріг суттєвості для МШП: просто кажучи, від 1 грн до …

Для цілей бухобліку МШП відносять до запасів, себто мовиться про оборотні матеріальні активи відповідно до п. 6 НП(С)БО 9 «Запаси». Саме тут сказано, що запасами вважають «малоцінні та швидкозношувані  предмети,  що  використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року».

Прикладом МШП можна назвати різноманітні інструменти і пристосування; господарський інвентар; спецодяг та спецвзуття; тару для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, при транспортуванні  тощо (п. 6.2 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2, далі – Методрекомендації № 2).

Для обліку МШП Інструкцією № 291 призначено однойменний рахунок 22, на який їх за видами предметів оприбутковують за первісною вартістю (п. 8 НП(С)БО 9). Визначають первісну вартість відповідно до п.п. 9-13 НП(С)БО 9.

При передачі в експлуатацію МШП списують з балансу на відповідні рахунки витрат: Дт 23, 91, 92, 93, 949 Кт 22.  В подальшому ведуть лише їх оперативний кількісний облік за місцями експлуатації (п. 23 НП(С)БО 9, п. 2.22 Методрекомендацій № 2).

В аналітичному обліку підприємство може відображати МШП за видами, однорідними групами тощо.

Зверніть увагу! Згідно з п.п. 24-28 НП(С)БО 9 підприємство на дату балансу можуть МШП, які знаходяться на складі:

 • уцінювати до чистої вартості реалізації (Дт 946 «Витрати від знецінення запасів» Кт 22);
 •  дооцінювати в межах раніше проведеної уцінки (Дт 22 Кт 741 «Інший операційний дохід»).

Завважте, що МШП, придатні до експлуатації можуть повернутися з місць використання на склад. У цьому випадку МШП  оприбутковують на рахунок 22 за чистою вартістю реалізації. Відповідно др. П. 26 НП(С)БО 9 чиста вартість реалізації – це очікувана ціна продажу МШП за вирахуванням очікуваних витрат на їх збут.  Оскільки при передачі в користування за МШП було відображено витрати, то їх повернення супроводжується визнанням іншого доходу від операційної діяльності на чисту вартість реалізації: Дт 22 Кт 719.

Податок на прибуток. ПКУ не передбачає якихось особливостей щодо МШП: тут для всіх прибутківців спрацьовують виключно бухоблікові правила.   

ПДВ. Для цілей оподаткування є важливим зв’язок МШП з господарською діяльністю. Це значить, за МШП «невиробничого призначення» після визнання податкового кредиту  з ПДВ підприємство має нарахувати  компенсуюче податкове зобов’язання згідно п. 198.5 ПКУ – з  початком  використання цих МШП.

Варто звернути увагу на лист ДПСУ від 05.05.2017 р. № 77/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. В ньому податківці розглядають оподаткування засобів для прибирання офісу ( побутову хімію, серветки, туалетний папір, пакети для сміття, одноразовий посуд, мило тощо). І доходять висновку, що компенсуюче податкове зобов’язання за п. 198.5 ПКУ нараховувати не потрібно, якщо вартість згаданих товарів включається до складу вартості товарів/послуг, операції з яких є об’єктом оподаткування. Аналогічного підходу слід дотримуватися й з МШП.

Поширені запитання
Як документально оформити придбання і подальший облік МШП
Для обліку МШП підприємства може використовувати типові форми, затверджені наказом Мінфіну від 22.05.1996 р. № 145.
Наприклад, форму № МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристосувань)» складають підприємства, які формують постійний обмінний фонд інструментів і пристосувань.
Форму № МШ-2 «Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів» складають для обліку МШП, які видані працівникові в тривале користування (наприклад, інструмент).
Також підприємство може розробити власні форми первинних документів для обліку МШП, у яких мають бути наявні всі обов’язкові реквізити, притаманні первинці
Як оформити списання МШП
Як відомо, при передачі МШП в експлуатацію підприємство оформлює форму № МШ-2.
Якщо мовиться про списання МШП, то мається на увазі остаточне списання переданого в експлуатацію МШП. Тоді оформлюють «Акт на списання МШП», коли списують, наприклад, «зношені» МШП.
Якщо потрібно списати втрачені або пошкоджені МШП, поряд з МШ-8 оформлюють також «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів» (МШ-4)
Чи оподатковувати ПДФО та військовим збором видані працівникам МШП
Потрібно розрізняти, перш за все, МШП загального користування і ті, які можна віднести до певної особи, себто персоніфікувати.
Скажімо, такі звичні МШП, як мило, канцелярські товари, якими підприємство забезпечує працівників, призначені для загального користування. Тож ні про яку персоніфікацію не можна казати. А, наприклад, спецодяг та спецвзуття дійсно видають окремому працівнику, але вони належать підприємству: працівник лише користується ними згідно вимог законодавства про охорону праці. Отже ПДФО та військового збору немає.
Якщо ж якісь МШП, скажімо, подаровано працівнику, то їх оподатковують на загальних підставах – саме як персоніфіцирований подарунок
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська