Облікова політика підприємства: як врахувати зміни

Дата публікації
08 Чер 2022

За визначенням ч. 1 ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон про бухоблік)  та п. 3 розд. I НП(З)БУ 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» облікова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для ведення бухобліку, складання та подання фінзвітності.

У статті «Облікова політика»  ми вже розповідали про загальні положення щодо складання облікової політики підприємства і нюанси її оформлення відповідним наказом. Введення воєнного стану і численні законодавчі новації в цей період викликають у підприємств запитання на кшталт, чи потрібно та як вносити зміни до облікової політики. Поговоримо про це далі, а також нагадаємо окремі моменти, які впливають на облікову політику підприємства.

Новостворене підприємство: чи має бути облікова політика

Згадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 2  Закону про бухоблік його дія поширюється на всіх юросіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність. Причому першим звітним періодом новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців (ч. 2 ст. 13 Закону про бухоблік).

Зауважимо, що для забезпечення ведення бухобліку підприємство самостійно обирає форми його організації (ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік). А форму організації бухобліку фіксують у наказі про облікову політику підприємства, яка визначається на підставі НП(С)БО, інших нормативно-правових актів із питань бухобліку: за погодженням із власником (власниками) або вповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів (ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік, п. 1.2 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635, далі – Методрекомендації № 635).

Тож новостворені підприємства розробляють облікову політику до початку господарської діяльності. Щоб перші господарські операції та порядок їх фіксації в бухобліку здійснювалися  з урахуванням принципів, методів і процедур обліку, обраних підприємством.

Зауважимо, підприємству потрібно розкривати інформацію про облікову політику та її зміни, щоб користувачі  мали можливість об’єктивно та коректно порівнювати дані фінзвітності за різні періоди (п.п. 4, 5 розд. III НП(С)БО 1). Також не слід забувати про принцип послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Тож зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності (п. 6 р. III НП(С)БО 1).

Зміни до облікової політики: коли та як

Мінфін України ще в листі від 14.08.2016 р. № 31-11410-07-10/23534 (далі – лист № 23534)  зазначав, що відповідно до п. 9 НП(С)БО «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує НП(С)БО, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Як правило, облікова політика може бути змінена з початку року (п. 3.2 Методрекомендацій № 635).  А за п. 3.4 Методрекомендацій № 635, то може бути прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за потреби вносяться зміни з визначеного часу.

Зміни облікової політики можуть зумовлювати новації нормативно-правових актів з питань бухобліку та фінзвітності. Тоді немає сенсу чекати настання до нового звітного року, а вносити зміни у будь-який час після цього (див. лист  № 31-11410-07-10/23534).

А ось зміни, ініційовані самим підприємством, оформлюють наприкінці старого – на початку нового року.  

Мінфін у листі № 23534  закцентував, що підприємство може вносити відповідні зміни до наказу про облікову політику протягом року, але з урахуванням норм, передбачених п.п. 3.2-3.4 Методрекомендацій № 635. Тож нагадаємо, що:

 1. змінити облікову політику підприємство може у виняткових випадках, прямо встановлених в НП(С)БО. Перегляд облікової політики має бути обґрунтований;
 2. облікова політика може змінюватися у випадках, якщо:
 • змінюються на підприємстві статутні вимоги;
 • змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності, себто Мінфіну;
 • зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у бухобліку і фінзвітності.

Згідно п. 10 НП(С)БО 6 не вважають зміною облікової політики її нові правила для:

 • подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;
 • подій або операцій, які не здійснювалися раніше.

Зміни облікової політики: як оформити

Зверніть увагу:  в разі внесення до облікової політики великого за обсягом змін або таких, що істотно впливають на її зміст, доцільно наказ про облікову політику повністю викласти в новій редакції (п. 3.4 р. III Методрекомендацій № 635). Облікову політику підприємства з урахуванням внесених змін підприємство наводить у примітках до річної фінзвітності у формі опису або шляхом прикладання до звітності копії розпорядчого документа (п. 3.5 р. III Методрекомендацій № 635).

Зміни до облікової політики слід розкрити в примітках до фінзвітності в розрізі наступної інформації (п. 22 НП(С)БО 6):

 • причини і суть змін;
 • сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірно визначити;
 • факт повторного надання порівняльної інформації у фінзвітності або недоцільність її переліку.

Зміни в оподаткуванні та адмініструванні ПДВ: чи впливають на облікову політику

Зауважимо, що такі випадки, як підстави для зміни облікової політики прямо не зазначені в Методрекомендаціях № 635. Рівночасно  підприємства можуть не лише встановлювати власні правила щодо обліку ПДВ, й відповідно, фіксувати їх у наказі про облікову політику, а й реагувати на зміни в обліку ПДВ. Тим паче після скасування Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Мінфіну України від 01.07.1997 р. № 141.

Зверніть увагу  на лист Мінфіну України від 12.09.2019 р. № 35210-07-10/22881, в якому  рекомендує  вести бухоблік ПДВ згідно з Податковим кодексом України (далі – ПКУ), Законом про бухоблік, НП(С)БО чи МСФЗ, Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.1999  р. № 291. Також Мінфін вважає, що за потреби підприємство має право запровадити додаткові субрахунки через розпорядження про облікову політику. Наприклад, субрахунки для окремого відображення податкових зобов’язань та податкового кредиту за зареєстрованими і незареєстрованними податковими накладними/розрахунками коригування; розрахунки  в СЕА тощо.

Прибуток підприємства: зміни облікової політики

Згідно з п. 11 НП(С)БО 6 облікову політику застосовують щодо подій та операцій з моменту їх виникнення. Якщо ж суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика  поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики (п. 13  НП(С)БО 6).

Вплив зміни  облікової  політики  на  події  та  операції минулих періодів відображається у звітності шляхом (п. 12 НП(С)БО 6):

 • коригування  сальдо нерозподіленого прибутку на початок  звітного року;
 • повторного   надання   порівняльної   інформації   щодо попередніх звітних періодів.

За неможливості розрізнити  зміну  облікової  політики  та  зміну  облікових  оцінок,  це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок (п. 14 П(С)БО 6).

Зауважимо, що ПКУ не передбачає різниць для коригування фінансового результату до оподаткування, пов’язаних зі зміною облікової політики (див., наприклад, ІПК ДФСУ від 04.03.2019 р. № 867/6/99-99-15-02-02-15/ІПК та від 01.10.18 р. № 4256/ІПК/28-10-27-01-11). І хоча в цих податкових роз’яснень мовиться про МСФЗ, такий підхід слід застосовуватися й до підприємств на НП(С)БО.

Часті запитання
Що потрібно фіксувати в обліковій політиці відносно собівартості продукції, товарів чи послуг?
Відповідно Методрекомендації № 635, НП(С)БО 16 «Витрати» і НП(С)БО 9 «Запаси» у частині собівартості слід зазначати в обліковій політиці:
перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
Хто визначає поріг суттєвості для облікової політики?
У п. 3 розд. I НП(С)БО 1 сказано, що суттєвість інформації та пороги суттєвості можуть встановлювати:
1) регуляторні органи у сфері бухобліку і фінансової звітності;
2) власник (власники) або уповноважені органи (посадові особи), які керують підприємством згідно із законодавством та установчими документами (керівництво підприємства).
Якщо ж звернутися до абз. 1 п. 2.20 розд. II Методрекомендацій № 635, то побачимо: кількісні критерії і якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності керівництво підприємства визначає самостійно.
У разі встановлення певних критеріїв в НП(С)БО, інших нормативно-правових актах щодо бухобліку, тослід орієнтуватися на них. Зокрема, на цьому зосереджується Мінфін України в листі від 27.08.2013 р. № 31-08410-07-10/25152.
Критерії суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності підприємству необхідно наводити в розпорядчому документі про облікову політику (п. 2.1 розд. II Методрекомендацій № 635).
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська