Оплата праці при підсумованому обліку робочого часу

Дата публікації
08 Кві 2021

Нагадаємо, що підсумований облік робочого часу вводять на підставі ст. 61 КЗпП, коли роботодавець у зв’язку зі специфікою роботи не може організувати процес праці працівників так, щоб була дотримана денна або тижнева норма тривалості робочого часу (40 годин), встановлена у ст. 50 КЗпП.

Зазвичай його запроваджують:

 • на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях;
 • в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт (які потребують безперервної або позмінної зайнятості).

На таких підприємствах працівникам встановлюють індивідуальні графіки роботи (графіки змінності) і тривалість робочого часу може або перевищувати нормальну тривалість робочого часу на тиждень (40 годин), або бути меншою за норму. Разом з тим, за певний період (місяць, квартал, рік) тривалість робочого може бути в межах норми або перевищувати її.

Графіки роботи і норми тривалості робочого часу

Факт введення підсумованого обліку на підприємстві має бути відображений у колективному договорі (якщо він укладається на підприємстві) або іншому локальному нормативному документі роботодавця (наказі, розпорядженні), погодженому з представництвом трудового колективу, та в документі, який визначає графіки роботи працівників.

Підсумований облік робочого часу запроваджується на підприємстві за ініціативою роботодавця з обов’язковим повідомленням працівників, яких це стосується, не пізніше ніж за 2 місяці, оскільки відбувається зміна істотних умов праці – режиму роботи працівників (ст. 32 КЗпП). Я о працівник не згоден продовжувати роботу в нових умовах – з ним припиняють трудовий договір на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації.

При розробці локального нормативного акту, який регулює застосування підсумованого обліку робочого часу та підсумованого графіку роботи, можна скористатись Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138 (далі – Методичні рекомендації).

Так, у п. 7 Методичних рекомендацій вказано, що при підсумованому обліку робочого часу графіки роботи (змінності) мають розроблятися таким чином, щоб:

 • тривалість перерви у роботі між змінами була не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід) (ч. 1 ст. 59 КЗпП);
 • не відбувалось призначення працівника на роботу протягом двох змін поспіль, бо це заборонено (ч. 2 ст. 59 КЗпП);
 • вихідні дні надавались почергово кожній групі працівників (ст. 69 КЗпП), при цьому тривалість щотижневого (міжзмінного) безперервного відпочинку повинна бути не менша як 42 години (ст. 70 КЗпП);
 • максимальна тривалість перерви для відпочинку і харчування не перевищувала 2 години (ч. 1 ст. 66 КЗпП); перерва не включається до робочого часу і надається, як правило, через чотири години після початку роботи;
 • коли за характером виробництва неможливе додержання законодавчої норми робочого часу в установленому обліковому періоді і неминуча необхідність надурочного робочого часу, графіки роботи (змінності) складались з таким розрахунком, щоб норма надурочного часу не перевищувала 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП).

Нормальна тривалість робочого часу встановлена у ст. 50 КЗпП і не може перевищувати 40 годин на тиждень. Проте підприємства можуть передбачати меншу норму тривалості робочого часу.

Норми робочого часу встановлюються кожним підприємством самостійно внутрішнім трудовим розпорядком – в годинах або в днях, в тому числі, при підсумованому обліку робочого часу.

Норма п. 6 Методичних рекомендацій передбачає необхідність обумовлення у колективному договорі (або іншому локальному нормативному акті підприємства) облікового періоду, який охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку.

Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу може бути місяць, декада (10 календарних днів місяця), квартал, півріччя, рік тощо.

У підсумку встановлена графіком роботи (змінності) щоденна або щотижнева тривалість робочого часу може коливатися впродовж облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в межах облікового періоду.

Як зазначено в п. 12 Методичних рекомендацій, облік підсумованого робочого часу по кожному працівнику має провадитись наростаючим підсумком з початку встановленого облікового періоду.

Норма робочого часу за обліковий період може визначатись:

 • за календарем з розрахунку 6-ти денного робочого тижня, 7-ми годинного робочого дня (чи відповідного скороченого робочого дня) з урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів – до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів – на 1 годину (ст. 53 КЗпП);
 • за графіком 5-ти денного робочого тижня; при цьому норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення часу тривалості робочого дня на кількість робочих днів за календарем 5-ти денного робочого тижня, що припадають на цей період, з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів та вихідними днями в суботу та неділю (ст. 53 КЗпП).

Особливості підсумованого обліку робочого часу

У п. 12 Методичних рекомендацій зазначено, що підсумований облік часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період.

Ці два документи необхідні для достовірного нарахування заробітної плати працівникам, у т.ч. з метою визначення фактично відпрацьованих годин у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічні години, а також для виявлення надурочних годин.

Облік робочого часу можна здійснювати у Табелі обліку використання робочого часу (форми №№ П-12, П-13, П-14, затверджені наказом Мінстату «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 09.10.1995 р. № 253), який заповнюється щомісяця. До затверджених форм можна включати додаткові показники, якщо в них є потреба, або вносити інші зміни на власний розсуд, виходячи з особливостей діяльності підприємства.

Для відображення використання робочого часу за кожен день у табелі бажано заповнювати два рядки: у першому — проставляти умовні позначення видів затрат робочого часу, а в другому — записувати кількість годин за ними. Можна застосовувати умовні позначення відпрацьованого часу, які наведені на титульному аркуші форми № П-12.

Відповідно до ст. 65 КЗпП, роботодавець повинен вести облік усіх понаднормових годин кожного працівника. Оскільки при підсумованому обліку робочого часу такі години визначаються тільки після закінчення облікового періоду, то наприкінці такого періоду варто скласти простий список з прізвищами людей, які відпрацювали понаднормово, з наведенням кількості годин, або використати типову форму № П-15 «Список осіб, які працювали у надурочний час».

Оплата праці при підсумованому обліку робочого часу

Систему оплати праці та розміри годинних тарифних ставок (окладів) підприємства встановлюють самостійно у колективних договорах, з дотриманням норм генеральної та галузевих і регіональних угод (ст. 97 КЗпП).

При цьому оплата праці працівників, яким установлений підсумований облік робочого часу, залежить від того, чи встановлений працівникові місячний посадовий оклад, чи годинна тарифна ставка. Заробітна плата нараховується виходячи з фактичної кількості відпрацьованих годин і посадового окладу або годинної тарифної ставки.

Відповідно при підсумованому обліку робочого часу роботу працівників оплачують за відпрацьовану норму робочого часу, а нічні, святкові, надурочні години – за годинною тарифною ставкою залежно від кількості таких відпрацьованих годин.

Якщо працівникові встановлено посадовий оклад, то в разі, коли він відпрацював усі робочі години, установлені йому графіком змінності, йому мають нарахувати оклад, установлений у трудовому договорі. А для оплати нічних, святкових, надурочних годин для працівника з місячним окладом слід забезпечити почасовий облік робочого часу і застосовувати розмір годинної тарифної ставки. Для її визначення треба місячний оклад працівника поділити на місячну норму тривалості робочого часу за відповідний місяць, установлену правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіком змінності для цього працівника.

Якщо при підсумованому обліку робочого часу оплату здійснюють з використанням погодинної системи оплати праці, то такому працівникові за єдиною встановленою годинною тарифною ставкою оплачують фактично відпрацьований час у кожному місяці та нічні, святкові і надурочні години.

Згідно зі ст. 107 КЗпП, робота у святковий і неробочий день підлягає оплаті у подвійному розмірі:

 • працівникам, праця яких оплачується за годинними ставками, — у розмірі подвійної годинної ставки;
 • працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної ставки понад оклад, якщо робота здійснювалася понад місячну норму.

Вихідними днями для працівників з підсумованим обліком робочого часу є дні відпочинку, встановлені графіком змінності. Тому якщо працівникові довелося працювати у загальноприйнятий вихідний (суботу або неділю), проте для нього цей день є робочим згідно з його графіком, то не вважається, що такий працівник працював у вихідний день. Якщо ж, наприклад, у зв’язку з тимчасовою відсутністю змінника працівникові довелося вийти на роботу у свій вихідний день згідно з графіком, то вважається, що він працював у вихідний день.

Відповідно до ст. 72 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися за угодою сторін шляхом надання іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі. Спосіб компенсації роботи у вихідний день визначається угодою між працівником і роботодавцем та вказується в наказі про залучення до роботи в такий день. У разі коли робота у вихідний день компенсується шляхом надання іншого дня відпочинку, конкретна дата має бути обумовлена в наказі. Якщо ж робота у вихідний день компенсується в грошовій формі, то оплата здійснюється за правилами, встановленими у ст. 107 КЗпП для оплати роботи у святковий і неробочий дні.

Робочий час з 10 години вечора до 6 години ранку вважається нічним (ст. 54 КЗпП). Відповідно до ст. 108 КЗпП, робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. Вищі розміри оплати у нічний час можуть бути передбачені генеральною, галузевими і регіональними угодами або колективним договором (ст. 97 КЗпП).

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді — у подвійному розмірі годинної ставки (ст. 106 КЗпП).

Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою робочого часу за цей період (абз. 3 п. 12 Методичних рекомендацій).

У п. 10 Методичних рекомендацій зазначено, що оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду. При цьому робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною роботою. Переробіток норми робочого часу, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку, може компенсуватися додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

Згідно з п. 11 Методичних рекомендацій, під час підрахунку надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, адже вона вже оплачена у подвійному розмірі (у вигляді доплати за роботу у святковий чи неробочий день — у розмірі подвійної годинної ставки понад оклад). Доплату за нічні години нараховують незалежно від того, проводилася робота у будні чи у свята.

Таким чином, при підсумованому обліку робочого часу яким би не був на підприємстві режим, облік робочого часу і оплата праці мають здійснюватись відповідно до вимог КЗпП та з урахуванням Методичних рекомендацій.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська