Податок на прибуток в Україні: порядок сплати, ставки, останні новини

Дата публікації
13 Тра 2021

У 2021 році почали діяти змінені правила щодо податку на прибуток підприємств, визначені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX.

Зокрема, платники податку на прибуток підприємств, у яких річний дохід за 2020 звітний рік не перевищив 40 мільйонів гривень, застосовують у 2021 році річний податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств.

Пригадаймо загальні правила оподаткування податком на прибуток та проаналізуємо останні зміни.

Податок на прибуток підприємств в Україні: платники та ставки

Платниками податку на прибуток підприємств згідно зі ст. 133 ПКУ є резиденти та нерезиденти.

Серед резидентів у 2021 році платниками податку є:

 • юрособи (їх відокремлені підрозділи за винятком представництв), які проводять госпдіяльність як на території України, так і за її межами;
 • юрособи-єдинники при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України та при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії;
 • управителі фонду операцій з нерухомістю;
 • підприємці та фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України.

Серед нерезидентів сплачувати податок на прибуток підприємств зобов’язані:

 • юрособи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;
 • нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України.

У 2021 році діє базова ставка податку на прибуток, передбачена у п. 136.1 ПКУ, яка становить 18%.

Разом з тим, для деяких видів діяльності встановлено інші розміри ставок:

 • 0% – при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя, добровільного медичного страхування (ДМС) і пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договорів страхування додаткової пенсії;
 • 3% – за договорами страхування – від об’єкта оподаткування, який розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування;
 • 0, 4, 6, 12, 15, 20% – для нерезидентів і прирівняних до них осіб із джерелом їхнього походження з України у випадках, встановлених пунктом 141.4 ПКУ;
 • 10% – для доходів від гральних автоматів під час здійснення букмекерської діяльності, азартних ігор (у т.ч. казино) і 18% – для доходів від букмекерської діяльності і казино;
 •  30% – податок на дохід при здійсненні діяльності з випуску та проведення лотерей.

З 1 січня 2021 р. нерезиденти зобов’язані ставати на облік як платники податку у органі ДПС за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку здійснення господарської діяльності через представництво.

Наприкінці грудня 2020 року було оновлено форму декларації з податку на прибуток та її додатки, а подавати декларацію за оновленою формою необхідно починаючи з І кварталу 2021 року.

Розрахунок податку на прибуток

Об’єктом оподаткування згідно зі ст. 134 ПКУ є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який розраховують шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності відповідно до П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Якщо платник податку повинен здійснити коригування шляхом збільшення фінрезультату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

 • зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
 • збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо платник повинен здійснити коригування фінрезультату до оподаткування в бік зменшення, то в цьому разі відбувається:

 • збільшення від’ємного значення фінрезультату до оподаткування (збитку);
 • зменшення позитивного значення фінрезультату до оподаткування (прибутку).

У 2021 році постійні представництва нерезидента повинні проводити розрахунок податку на прибуток лише за прямим методом визначення оподатковуваного прибутку (пп. 141.4.7 ПКУ).

У 2021 році платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний період (2020 рік) не перевищує 40 мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінрезультату до оподаткування на різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Такі платники мають право прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці не більше одного разу впродовж безперервної сукупності років в кожному з яких виконується критерій щодо розміру доходу.

Податкові різниці

ПКУ визначає три групи податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування:

 • різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 ПКУ);
 • різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) – ст. 139 ПКУ;
 • різниці, які виникають при здійсненні фіноперацій (ст. 140 ПКУ).

Із 23.12.2020 р. у ПКУ з’явились нові податкові різниці, пов’язані з сумою бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Визначено, що бюджетні гранти не впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Порядок сплати та звітність

У 2021 змінився порядок звітування з податку на прибуток підприємств. Відтепер всі підприємства, у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний період (2020 рік) не перевищує 40 млн грн, отримали право звітувати раз на рік.

Платники, які у 2020 році звітували щоквартально, бо у них річний дохід за 2019 року був більшим за 20 млн грн, але меншим за 40 млн грн, та при цьому річний дохід за 2020 рік менший за 40 млн грн, мають право:

 • звітувати тільки за підсумками року (пп. «в» п. 137.5 ПКУ);
 • не коригувати фінрезультат на податкові різниці (пп. 134.1.1 ПКУ).

Разом із тим, п. 137.4 ПКУ як і раніше визначає, що в загальному випадку податковими (звітними) періодами є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому декларація розраховується наростаючим підсумком.

Податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім:

 • виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року;
 • випадку, якщо особа ставиться на облік податковим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, – тоді перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду;
 • випадку коли платник податку ліквідується, – тоді останнім податковим періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації.

Відповідно до порядку звітування, платників податку на прибуток 2021 року поділяють на дві групи щодо сплати податку:

 • платники, у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний період (2020 рік) не перевищує 40 млн грн, – сплачують податок раз на рік за підсумком подання декларації;
 • платники, у яких річний дохід за останній річний звітний період (2020 рік) складає більше 40 млн грн, сплачують податок квартальними платежами, за підсумком подання щоквартальної (наростаючим підсумком) декларації.

Річну декларацію з податку на прибуток подають впродовж 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового року (пп. 49.18.3 ПКУ), а квартальну – впродовж 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ). Податок сплачують впродовж 10 календарних днів після закінчення строку подання декларації.

За яких умов неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток

Згідно з п. 133.4 ПКУ неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток підприємств при дотриманні таких умов:

 • неприбуткова організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
 • неприбуткова організація внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами; при цьому фінансування видатків на утримання організації та реалізацію її мети (цілей, завдань, напрямів діяльності) не вважаються розподілом отриманих доходів (прибутків).
Часті запитання
Як визначається річний дохід платника податку на прибуток
Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухобліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
Які зміни діють у 2021 році щодо оподаткування дивідендів
З 1 січня 2021 р. для цілей оподаткування до дивідендів прирівняно виплати нерезидентам у формі так званих конструктивних дивідендів з абз. 4-7 нової редакції пп. 14.1.49 ПКУ. Тому дивідендами вважають суми перевищення або заниження в контрольованих операціях з деякими нерезидентами і виплати учасникам-нерезидентам у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу або їх виходом з товариства. У разі виплат таких сум нерезидентам з них мають утримати податок на репатріацію (при виплаті юрособам) або податок на доходи фізичних осіб (при виплаті фізособам) за правилами, встановленими для дивідендів.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська