• AVS
 • Статті
 • Бухоблік
 • Розрахунки з дебіторами та кредиторами: як звіритися та підтвердити заборгованість

Розрахунки з дебіторами та кредиторами: як звіритися та підтвердити заборгованість

Дата публікації
04 Гру 2021

За загальними правилами інвентаризація проводиться у визначених законодавством випадках. Основним нормативним актом, який регулює організаційні інвентарпроцедури і, власне, порядок проведення інвентаризації є Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (далі — Положення № 879). Положенням № 879 передбачено декілька ситуацій, коли необхідна інвентаризація: перед складанням річної фін звітності; у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, зміни матеріально відповідальних осіб, встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей на підприємстві, припинення підприємства; за ініціативи податкової служби під час перевірки тощо (п. 7 р. І Положення № 879). Серед них увага бухгалтерів здебільшого прикута до щорічної інвентаризації, яку здійснюють для підтвердження річної звітності (ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996), п. 5 розд. I Положення № 879). Завважте, для кожного інвентаризаційного випадку встановлено свої строки проведення й обсяги. Зокрема, згідно п. 10 р. І Положення № 88 обов’язкову щорічну інвентаризацію перед складанням річної звітності підприємства проводять до дати балансу, у тому числі, інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованостей – протягом 3 місяців до дати балансу. Далі – про важливість інвентаризації розрахунків дебіторки та кредиторки для суб’єктів господарювання і основні моменти порядку її проведення, обліку та документального оформлення.

Мета, перші кроки інвентаризації розрахунків з дебіторами/кредиторами

Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей базується на документальній перевірці стану розрахунків зі всіма контрагентами, у тому числі з  бюджетом, позаяк до таких заборгованостей також відносять заборгованість за податками, зборами та іншими платежами. Нагадаємо, що першочерговим завданням цієї перевірки є встановлення, зокрема (пп. 7.4 п. 7 р. ІІІ Положення № 879):

 • правильності розрахунків із банками, контролюючими органами, іншими підприємствами, а також зі структурними підрозділами підприємства, виділеними на окремі баланси;
 • заборгованості підзвітних осіб;
 • правильності і обґрунтованості сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованостей, у тому числі суми кредиторської і депонентської заборгованостей, щодо яких минув строк позовної давності;
 • реальності заборгованості працівникам з оплати праці та громадянам (безпосередньо або через роботодавців) за соціальними виплатами, визначеними законодавством, а також із безготівкових розрахунків за цими виплатами.

Зрозуміло, що спочатку потрібно відібрати об’єкти для інвентаризації розрахунків.  Інформацію про вид та розмір дебіторки/кредиторки містить, зокрема, Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1 із додатка 1 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»). Майте на увазі, що у Баланс підприємства можуть додавати статті щодо дебіторської та кредиторської заборгованостей:  із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1. Нижче в таблиці наведемо окремі види дебіторської та кредиторської заборгованості у взаємозв’язку з бухгалтерськими рахунками їх обліку. В ній додаткові рядки ми позначили «*».

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Рахунки

бухгалтерського обліку

Код рядка

Назва рядка

Дебіторська заборгованість

1125

 

 

Дебіторська  заборгованість за продукцію , товари, роботи, послуги

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

1130

за виданими авансами

371 «Розрахунки за виданими авансами»

1155

 

Інша поточна дебіторська  заборгованість

 

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

374 «Розрахунки за претензіями»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

378 «Розрахунки з державними цільовими фондами»

379 «Розрахунки за операціями з деривативами»

65 «Розрахунки за страхуванням» (дебетове сальдо)

..

Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

1615

товарами, роботами, послугами

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1625

розрахунками зі страхування

65 «Розрахунки за страхуванням» (кредитове сальдо)

1630

розрахунками з оплати праці

66 «Розрахунки за виплатами

працівникам»

1635*

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

 

681 «Розрахунки за авансами одержаними»

1640*

 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

 

67 «Розрахунки з учасниками»

1690

 

Інші поточні зобов’язання

605 «Прострочені позики в національній валюті»

606 «Прострочені позики в іноземній валюті»

644 «Податковий кредит»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

372 «Розрахунки з підзвітними особами» (кредитове сальдо)

При інвентаризації розрахунків потрібно повторно перевірити наявні дебіторську й кредиторську заборгованості на предмет відповідності кожної з них ознакам відповідної групи або зобов’язань. Якщо за результатами інвентаризації розрахунків буде виявлено невідповідність, слід рекласифікувати заборгованості з огляду на вимоги НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та НП(С)БО 11 «Зобов’язання»,  які встановлюють критерії визнання поточних та довгострокових заборгованостей.

Особливості звіряння розрахунків за госпопераціями

Підприємство – кредитор для підтвердження реальності наявних на аналітичних рахунках заборгованостей має надати всім дебіторам виписки з даними про їх борги. Підприємства – дебітори, які отримали виписки мають підтвердити наявність заборгованостей або заперечити їх. Акт звірки розрахунків складає кредитор – за даними свого бухобліку, а дебітор у отриманому від кредитора акті звірки відображає дані свого бухобліку за госпоперацією, в рамках якої перевіряють стан розрахунків. В акті звірки кредитор та дебітор фіксують сальдо за розрахунками на певну дату – за дебетом та кредитом відповідного рахунку бухобліку. Зчаста при звірянні розрахунків виникають розбіжності між даними контрагентів, зокрема, через т. зв. невідфактуровані постачання (постачання, за якими відсутні первинні документи від постачальника). Якщо сталася така ситуація, то постачальник або надає покупцю ці документи, або пояснює причини їх неподання. В ідеалі до кінця звітного періоду розбіжності мають бути усунені чи з’ясовані.  Інакше кожна сторона звіряння розрахунків з дебіторами і кредиторами відображає заборгованості в сумах, які відповідні записам у її бухобліку і визнаються нею правильними (пп. 7.2 п.7 р. ІІІ Положення № 879).

Зауважимо, що при проведенні інвентаризації заборгованості підзвітних матеріально відповідальних осіб слід проаналізувати правильність та обґрунтованість сум заборгованостей за нестачами, крадіжками і втратами від псування цінностей. Інвентаризація заборгованостей за нестачами й втратами від псування цінностей «полягає у перевірці причин, через які затримується розгляд матеріалів щодо виявленої нестачі та віднесення її на винних осіб або списання у установленому порядку» (п. 7.4 п. 7 р. III Положення № 879).

Пройдіть тест на 10 запитань

За якою формою складати акт звірки розрахунків з дебіторами

Типової форми акту звірки розрахунків між контрагентами не затверджено, тож на практиці кожне підприємство складає його у довільній формі. Вважаємо, що для повноти інформації акт звірки розрахунків із дебіторами та кредиторами має містити: назву документа; дату й номер; місце складання; підставу для складання; назву підприємства – кредитора, яке складає акт; назву підприємства – дебітора, за яким обліковується заборгованість; суму заборгованості (сальдо) на певну дату за відповідним рахунком бухобліку; підписи уповноважених осіб контрагентів. Зверніть увагу, у п. 7 р. ІІІ Положення № 879 не встановлено строк, у який дебітор має узгодити з кредитором наявну заборгованість. Вважаємо, це варто зробити до кінця проведення інвентаризації. Нижче наведено приклад акта звірки.

Акт звірки розрахунків з дебіторами та кредиторами

Одеса                                       «09» листопада 2021 року                                            № АЗ/12

Для підтвердження суми дебіторської заборгованості, що рахується станом на 01.10.2021 р. у бухгалтерському обліку ТОВ «Смарагд» (далі – Постачальник) з одного боку, та ТОВ «Бурштин» (далі – Покупець) з іншого боку, за договором постачання товарів від 12.05.2021 р. № ПТ/34 складено акт звірки взаємних розрахунків. Акт складено на підставі первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, за якими відображено нижченаведені дані щодо розрахунків. Під час звірки розбіжностей не виявлено.

Підстава для звіряння розрахунків

За даними

Постачальника

За даними

Покупця

Розбіжності в розрахунках

Назва

документа

Дата складання

документа

Номер документа

Дт

Кт

Сума, грн

Дт

Кт

Сума, грн

Сума, грн

Акт приймання-передачі товарів

30.09.2021

А250

361

702

25000,00

281

631

25000,00

Платіжне доручення

27.10.2021

Пл № 4532

311

361

12500,00

631

311

12500,00

Сальдо на

01.10.2021

12500,00

12500,00

Акт звірки розрахунків із дебіторами та кредиторами складено у двох примірниках.

Директор ТОВ «Смарагд»                                     Директор ТОВ «Бурштин»

Бурбок             Бурбок П. Г.                                  Гарній      Гарній К. С.        

(підпис)                                                                 (підпис)

Головний бухгалтер ТОВ «Смарагд»                    Головний бухгалтер ТОВ «Бурштин»                                                    

Попович                       Попович Г. И.                   Опанасова     Опанасова О.Р.

(підпис)                                                                  (підпис)

Розбіжності в сумах звіряння розрахунків

Ми вже зазначали, що згідно з п. 7.2 р. ІІІ Положення № 879 підприємства – дебітори мають підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення. А якщо підприємство – дебітор ігнорує надісланий кредитором акт звірки або дебітора вже ліквідовано? У цьому випадку підприємство – кредитор суми дебіторської заборгованості відображає за даними свого бухобліку й відображає їх у довідці, теж складеної у довільній формі), складеною до акту інвентаризації розрахунків. Адже в акті інвентаризації можуть фігурувати як підтверджені, так і не підтверджені згідно з актом звірки дебітором суми заборгованості (див. лист Мінфіну України від 18.09.2007 р. № 31-34000-10-10/18896). Якщо виходити з вищезазначеного листа акт звірки розрахунків разом з актом інвентаризації розрахунків після рішення власника (керівника) підприємства є підставою для відображення суми заборгованості в бухгалтерському обліку згідно з НП(С)БО 10 та НП(С)БО 11: відповідно, в складі поточної, сумнівної, безнадійної заборгованостей та інших операційних доходів.

Часті запитання
Як документально оформити результати інвентаризації розрахунків?
Результати інвентаризації розрахунків із дебіторами та кредиторами оформлюють відповідним актом інвентаризації. Наприклад, за допомогою чинної форми № инв-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» (див. постанову Держкомстату СРСР «Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств та організацій» від 28.12.1989 р. № 241. Комерційні підприємства також можуть скористатися Актом інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, типову форму якого затверджено наказом Мінфіну України «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. № 572. Крім того, підприємства можуть розробити власну форму цього документу з усіма необхідними реквізитами. Зокрема, в такому акті інвентаризації зазначають: найменування рахунків/субрахунків, які було проінвентаризовано, суми виявлених неузгоджених дебіторської і кредиторської заборгованостей, безнадійних боргів та кредиторської і дебіторської заборгованостей, щодо яких строк позовної давності минув (пп. 7.5 р. ІІІ Положення № 879). Зверніть увагу, що до акту інвентаризації розрахунків підприємства обов’язково додають довідку про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув. У ній, зокрема, фіксують найменування і місцезнаходження дебіторів/кредиторів, суми заборгованостей, дати та підстави їх виникнення. Якщо мовиться про суми прострочених заборгованостей, у довідці слід зазначити: осіб, винних у простроченні заборгованостей; найменування та адреси дебіторів або кредиторів.
Як відобразити в бухобліку списання безнадійної заборгованості, яку виявлено при інвентаризації?
Списану дебіторку відображають на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» і обліковують її протягом не менш ніж трьох років. Списану безнадійну кредиторську заборгованістьі відображають за дебетом відповідного рахунку/субрахунку, на якому її обліковують та кредитом субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості». Суми безнадійної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, яка є фінансовим активом, списують за рахунок резерву сумнівних боргів. У разі недостатності такого резерву залишок безнадійної дебіторської заборгованості списують за дебетом субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» та кредитом рахунків обліку безнадійної дебіторської заборгованості. Безнадійну заборгованість за перерахованими авансами списують за дебетом субрахунку 944 та кредитом рахунків обліку такої заборгованості.

Яка відповідальність за непроведення інвентаризації розрахунків з дебіторами/кредиторами?
Нагадаємо, що за внесення неправдивих даних до фінансової звітності, а також за несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей накладають штраф від 136 до 255 грн. (ст. 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Зверніть увагу, що неякісну інвентаризацію прямо прив’язано лише до коштів та матеріальних цінностей. Рівночасно, якщо підприємство ігноруватиме інвентаризацію розрахунків, зокрема, з дебіторами/кредиторами, це може призвести до внесення неправдивих даних до фінансової звітності. А наслідком цього є вищезгаданий адмінштраф. Позаяк за п. 5 р. І Положення № 879 головна мета інвентаризації – забезпечити достовірність даних бухобліку та фінансової звітності підприємства.
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська