• AVS
 • Статті
 • ПДВ
 • Списання непридатного комп’ютера: документування, облік

Списання непридатного комп’ютера: документування, облік

Дата публікації
27 Лис 2021

Коли основні засоби (далі – ОЗ) втрачають здатність повноцінно виконувати первісно визначені функції, наприклад:

 • стають фізично чи технічно непридатними до подальшого використання
 • не можуть принести підприємству економічні вигоди від продажу
 • не контролюється підприємством воно ліквідує її.

Ця процедура супроводжується певними організаційними та обліковими діями керівництва та бухгалтерії суб’єкта господарювання. Також подібний спосіб вибуття ОЗ має певні податкові наслідки (зокрема, з ПДВ та податку на прибуток). Далі – докладніше про ліквідацію такого об’єкту ОЗ, як комп’ютер, через його непридатність до подальшої експлуатації.

Загальні положення щодо вибуття ОЗ (комп’ютера)

За п. 33 НП(С)БО 7 «Основні засоби», якщо об’єкт ОЗ не відповідає критеріям визнання активом його мають вилучати зі складу активів. Аналогічний  підхід містить § 67 МСБО 16 «Основні засоби». Себто об’єкт ОЗ вилучають із активів (у обліку – списують з балансу), коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання. Основні засоби – це необоротні активи підприємства, а комп’ютерна техніка – найбільш розповсюджена група ОЗ, позаяк ними користуються практично всі суб’єкти господарювання: від ФОП до великих платників податків.

Хто визначає невідповідність комп’ютера критеріям визнання активом

За п. 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561), для визначення непридатності ОЗ, у т. ч. комп’ютера та оформлення відповідних первинних документів для його списання рекомендується створення постійно діючої комісії. Комісія, склад та повноваження якої визначає та затверджує керівник підприємства:

 • здійснює безпосередній огляд об’єкта;
 • визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) ОЗ, встановлює їх кількість і вартість;
 • складає і підписує акти на списання ОЗ.

За якою формою складають акти на списання ОЗ (комп’ютера)

Ще зовсім недавно більшість комерційних підприємств для обліку ОЗ застосовували типові форми первинного обліку, затверджені наказом Мінстату України від 29.12.1995 р. № 352 (далі – Наказ № 352).  Зокрема, при ліквідації ОЗ це: 

 • Акт списання основних засобів (форма № ОЗ-3);
 • Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4).

Але Наказ № 352 було скасовано наказом Мінстату України від 22.10.2021 р. № 266. Тож який вихід з цього знайшли підприємства?

Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996), а також з п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 (далі – Положення № 88), підставою для бухобліку господарських операцій є первинні документи. При цьому первинні документи складають на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм (п. 2.7 Положення № 88).  Головне, щоб первинка містила обов’язкові реквізити, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону № 996,  наявність яких у первинному документі надає йому юридичної сили та доказовості. До речі, ані Закон № 996, ані Положення № 88 не  вимагають від підприємств використовувати типові (спеціалізовані) форми первинних документів. Інша справа, коли певні нормативно-правові акти прямо встановлюють вимоги застосування законодавчо затверджених форм первинних документів.

Отже в інших випадках підприємства можуть:

 • використовувати типові форми первинки;
 • розробляти на підставі типових форм власні первинні папери, додавши до них додаткові реквізити необхідні для документування господарських операцій, або виключивши з типових форм зайві реквізити.

Мінфін теж здавна підтримує такий підхід, зокрема, в своєму листі від 15.01.2015 № 31-11410-08-10/871. В ньому сказано, що підприємство може використовувати самостійно виготовлені бланки первинних документів за умови, що вони містять законодавчо передбачені обов’язкові реквізити. Нещодавно й Держстат виступив за те, що необов’язково застосовувати затверджені ним типові форми первинних документів, принаймні, для цілей кадрового обліку (див. лист Держстату України від 25.08.2021 р. № 19.1.2-26/О-117-21/122). Вважаємо, що ця позиція Держстату цілковито розповсюджується й на інші затверджені ним типові форми. Доказом цього може бути те, що Держстат у листі не обмежив необов’язковість застосування лише вищезгаданими формами.  

Також у полі зору підприємств законно потрапляють  типові форми, затверджені наказом Мінфіну України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818 (далі — Наказ № 818). Позаяк у п. 6 розд. I Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого Наказом № 818, сказано: створені відповідно до законодавства України юрособи (незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності), а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності можуть застосовувати типові форми, призначені для держсектору.

Зокрема, Наказом № 818  передбачені такі форми первинного обліку списання (ліквідації) ОЗ:

 • Акт списання основних засобів (часткової ліквідації);
 • Акт списання групи основних засобів;
 • Акт списання транспортних засобів.

Порядок складання первинки на списання ОЗ (комп’ютера)

Зверніть увагу, що в п.п. 42-45 Методрекомендацій № 561, в п. 39, п. 40 додатку до Методрекомендацій № 561 прописана процедура ліквідації і відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.

Так, у документах (актах) на списання підприємства мають навести інформацію про об’єкт: рік виготовлення, будівництва, дату надходження, початок експлуатації, первісну вартість, суму нарахованого зносу, строк корисного використання, проведені ремонти, причину вибуття тощо. Якщо на об’єкт ОЗ, що ліквідується була заведена картка обліку ОЗ, то її додають до акту списання.

Керівник (посадова особа),  уповноважений згідно законодавства (статуту підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об’єктів ОЗ затверджує (погоджує) цей документ.  Після цього один примірник акта передають до бухгалтерії і на його підставі непридатний комп’ютер виключають зі складу активів. З місяця, наступного за місяцем вибуття комп’ютера припиняється нарахування амортизації на нього (п. 29 НП(С)БО 7). При застосуванні виробничого методу нарахування амортизації її припиняють з дати, що  настає  за  датою  вибуття  об’єкта  ОЗ.

Пройдіть тест на 10 запитань

Бухгалтерський облік списання комп’ютера

В бухобліку потрібно зробити наступні проводки:

 • суму нарахованого зносу (з урахуванням місяця, в якому відбувається вилучення зі складу активів комп’ютера – Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 104 «Машини та обладнання»;
 • на залишкову вартість комп’ютера – Дт 976 «Списання необоротних активів» Кт 104.

При ліквідації комп’ютера його можуть розібрати і вилучити з нього придатні до подальшого використання окремі частини (блок живлення, процесор, жорсткий диск тощо) –  в якості запасів. Зверніть увагу, що вартість вилучених запасів при складанні відповідного акту визначає комісія зі списання ОЗ, а елементи (частини) розбирання комп’ютера визнають запасами, якщо вони відповідають критеріям визнання активом. Себто їх оприбутковують на баланс, якщо існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигід від їх використання. Відповідно до п. 44 Методрекомендацій № 561 деталі, вузли, агрегати й інші матеріали, отримані під час розбирання та демонтажу ліквідованих основних засобів, оприбутковують із визнанням іншого доходу:  Дт 20 «Матеріали», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари» Кт 746 «Інші доходи».

Вартість отриманих при ліквідації запасів визнають у складі доходів: Дт 209  Кт 746 «Інші доходи». Витрати, пов’язані з розбиранням комп’ютера (у т. ч. нарахування виплат працівникам, зайнятим розбиранням),  обліковують за Дт 976 Кт 131, 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування», 661 «Розрахунки за заробітною платою», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».  

Як визначити вартість отриманих при списанні комп’ютера запасів

Згідно приписам з п. 2.12 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2 (далі – Методрекомендації № 2) запаси оприбутковують за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яку можна визначити виходячи з вартості подібних запасів при наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

На чисту вартість реалізації (очікувану ціну реалізації за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію) зважають, якщо запаси планують реалізувати. Оцінкою можливого використання запасів послуговуються, коли задумали їх використання самим підприємством.

Податок на прибуток

Платники податку на прибуток, які коригують фінансовий результат,  уразі ліквідації комп’ютер застосовуються податкові різниці за п. 138.1 та п. 138.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Отже фінансовий результат до оподаткування:

 • збільшується на суму залишкової вартості об’єкта комп’ютера за даними бухгалтерського обліку;
 • зменшується на суму залишкової вартості об’єкта виробничого комп’ютера, визначеної з урахуванням положень ПКУ.

При ліквідації невиробничого комп’ютера (які не призначені для використання в господарській діяльності), на його залишкову вартість збільшується фінрезультат. Зменшення на суму залишкової вартості не відбувається.

ПДВ

Відповідно до пп. «д» пп. 14.1.191 ПКУ ліквідація платником ПДВ за власним бажанням необоротних активів – це операція постачання товарів. Операція з ліквідації за самостійним рішенням платника ПДВ виробничого або невиробничого комп’ютера згідно з п. 189.9 ПКУ оподатковується за звичайними цінами, але не нижче його балансової вартості на момент ліквідації. На складові частини, компоненти комп’ютера, які оприбутковуються з метою їх використання в господарській діяльності платника не нараховуються податкові зобов’язання (п. 189.10 ПКУ). Підтверджує це, наприклад, й  ІПК ДПСУ від 29.01.2020 р. № 342/6/99-00-07-03-02-06/ІПК.

Додамо, що п. 189.10 ПКУ не поширюється на випадки, коли платник ПДВ подає контролюючому органу відповідний документ про розібрання або перетворення виробничих або невиробничих ОЗ у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням (див. категорію 101.07 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу).

Також зверніть увагу на Узагальнюючу податкову консультацію щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів, затверджену наказом Мінфіну України від 03.08.2018 р. № 673 (далі – УПК № 673). В УПК № 673 сказано, що документом,  який  підтверджує розібрання або перетворення ОЗ в інший спосіб, внаслідок чого ОЗ  не може використовуватися за первісним призначенням може бути акт на списання ОЗ, зокрема, за довільною формою. Головна умова: такий документ має містити необхідну інформацію, яка дозволяє ідентифікувати операцію та мати належні реквізити первинного документа. В УПК № 673  підкреслено, що ПКУ не визначено механізму подання платником ПДВ податківцям документів про перетворення виробничих або невиробничих ОЗ.

Тож платник ПДВ, який проводить розібрання або перетворення комп’ютера в інший спосіб, внаслідок чого він не може використовуватися за первісним призначенням може подати такі документи (копії документів)  податківцям у загальновстановленому порядку за власною ініціативою або на запит контролюючого органу.  

Часті запитання
Як оподатковувати часткову ліквідацію ОЗ (комп’ютерного комплексу) за рішенням платника ПДВ?
При частковій ліквідації ОЗ (комп’ютерного комплексу) зменшується його залишкова вартість: через зменшення первісної (переоціненої) вартості та суми зносу ліквідованої частини об’єкта (п. 14, п. 35 НП(С)БО 7). Зауважимо, що господарську операцію часткової ліквідації ОЗ (комп’ютерного комплексу) оформлять і відображають в бухгалтерському обліку аналогічно повній ліквідації ОЗ. Себто коригування на податкові різниці з податку на прибуток відповідно до ст. 138 ПКУ провадять не на всю залишкову вартість об’єкта, а лише на його частину, яку ліквідують. Відповідно, ПДВ не нараховують за умови документального підтвердження факту розбирання або іншого перетворення частини об’єкта, внаслідок чого він не може використовуватися за первісним призначенням.
Що обов’язково зазначають у акті на списання непридатного комп’ютера?
За загальними правилами (абз. 1 п. 42 Методрекомендацій № 561) в акті вказують назву об’єкта ОЗ, його інвентарний (номенклатурний) номер, первісну (переоцінену) та ліквідаційну вартість, суму зносу, дату введення ОЗ (комп’ютера) в експлуатацію, коротку характеристику об’єкта, його технічний стан, причини вибуття (списання) тощо. Якщо при розбиранні комп’ютера отримані запаси (певні матеріальні цінності), то акті їх вартість, а також відображають витрати, пов’язані з ліквідацією об’єкта ОЗ (комп’ютера).
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська