• AVS
 • Статті
 • ПДВ
 • Списання знищених, зіпсованих запасів в період воєнного стану-2022

Списання знищених, зіпсованих запасів в період воєнного стану-2022

Дата публікації
17 Кві 2022

У зоні бойових дій чи районах максимально наближених до них підприємства втратили та продовжують втрачати чимало товарно-матеріальних цінностей: знищення через пожежі, як виникли внаслідок прямих обстрілів, зіпсування товарів через вихід з ладу відповідного обладнання, призначеного для їх зберігання тощо. Далі ми розглянемо, як вчинити підприємствам з такими товарами в обліку, оподаткуванні та поговоримо по документальне оформлення операцій з цими товарами.    

Які запаси можна списати

Запасами підприємства вважають активи, які (п. 4 НП(С)БО 9 «Запаси»):

 • утримуються  для  подальшого продажу (розподілу, передачі) за
 • умов  звичайної  господарської діяльності;
 • перебувають у  процесі виробництва з метою подальшого продажу
 • продукту виробництва;
 • утримуються для  споживання  під  час  виробництва продукції,
 • виконання  робіт   та   надання   послуг,   а   також   управління підприємством. 

Виключають зі складу активів (списують з балансу) запаси, які зокрема:

 • передані у виробництво;
 • продані (реалізовані);
 • втрачені через недбалість працівників, крадіжки чи надзвичайні обставини;
 • передані безоплатно.

У контексті теми, що ми розглядаємо втрачені через бойові дії запаси перестають відповідати критеріям визнання їх активом, позаяк підприємство не може більше контролювати запаси і тим паче в майбутньому одержувати економічні вигоди, як це передбачено п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Відповідно, підприємство не може обліковувати надалі такі запаси у складі активів і може їх списати з балансу саме з цієї причини.

Чи обов’язкова інвентаризація для списання зіпсованих запасів

Зауважимо, що проведення інвентаризації є обов’язковим, зокрема (п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879, далі – Положення № 879):

 • у разі встановлення фактів псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства.

Тож за наявності фактів псування чи втрати запасів підприємство має провести інвентаризацію. Це ж стосується випадків такого псування чи втрати запасів через війну, позаяк окремих норм щодо особливостей проведення інвентаризації в період воєнного стану немає.

Щоправда, в п. 8 розд. І Положення № 879 зазначено: підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств.

Зазначені підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, та відобразити її результати в бухобліку відповідного звітного періоду.

Зверніть увагу, що саме керівник чи власники (залежно від установчих документів) підприємства ініціюють проведення інвентаризації коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до майна та первинних документів.

Тож якщо мовиться про період воєнного стану, то зрозуміло, що це стає можливим за дотриманням умов безпеки.

Отже ми з’ясували, що основою для фіксації підприємством фактів псування, пошкодження чи втрати (знищення) запасів будуть документи з інвентаризації.

Як задокументувати факт пошкодження, зіпсування запасів

Окремі інвентаризаційні описи складаються, зокрема, на непридатні і зіпсовані запаси із зазначенням ступеня непридатності, характеру псування, пропозицій по уцінці, списанню або можливості використання цих предметів у господарській діяльності. Висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів з даними бухобліку, зазначені в порівняльних відомостях і пропозиціях по їх врегулюванню, відображаються інвентаризаційною комісією в протоколі, який складається після закінчення інвентаризації та передається на розгляд і затвердження керівнику підприємства. Протокол затверджується протягом 5 робочих днів (розд. ІV Положення № 879).

Якщо запаси зіпсовано чи втрачено через пожежу, то підприємству необхідно звернутися із заявою в довільній формі до місцевого підрозділу МНС України для складання акту про пожежу. Форму заяви встановлено наказом МВС України від 14.06.2017 р. № 503.

Як списати знищені, зіпсовані запаси

Списують запаси після інвентаризації на підставі наказу керівника. Для цього оформлюють у довільній формі акт списання запасів, у якому мають  бути всі  обов’язкові реквізити, притаманні будь-якому  первинному документу. В цьому акті слід зазначити причини списання запасів, послатися на протокол інвентаризаційної комісії з результатами інвентаризації.  

В бухобліку вартість знищених (втрачених) запасів (їх первісну вартість) відображають на субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності»: Дт 977 Кт 20 «Запаси», 26 «Готова продукція», 28 «Товари». Якщо списують товари, які обліковують за цінами продажу, то списують й торговельну націнку: за дебетом субрахунку 285 «Торгова націнка» та кредитом субрахунку 282 «Товари в торгівлі».

Якщо списують втрачені запаси, які було передано на відповідальне зберігання,  то підприємство – власник таких запасів списує їх первісну вартість за дебетом субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Дані про ці запаси також відображають на   позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». За відшкодування втрачених запасів їх власник визнає інші операційні доходи за кредитом субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» з одночасним списанням інформації про них із позабалансового субрахунку 072 (п. 5.10 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2 (далі – Методрекомендації № 2).

Уцінка запасів

Нагадаємо, що запаси відображають у бухобліку за найменшою з двох оцінок (п. 24 НП(С)БО 9):

первісною вартістю

або

чистою вартістю реалізації

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9).

Уцінку проводять, якщо на дату балансу (п. 25 НП(С)БО 9):

 • їх ціна знизилась;
 • вони зіпсовані, застаріли;
 • іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Запаси, які через війну втратили свої первісні якості можна уцінити, причому без залучення сертифікованих експертів. Про це свого часу зазначило Мінекономіки в листі від 26.02.2008 р. № 91-22/65.

При проведенні уцінки запасів:

 • видають  наказ про створення комісії, до складу якої зазвичай, включають працівників,  компетентних у питаннях визначення якості запасів, їх ціноутворення та обліку.
 • оформлюють наказ про проведення оцінки запасів – із зазначенням строку, переліку оцінюваних запасів з метою уцінки;
 • складають акт уцінки запасів до чистої вартості реалізації (у довільній формі із зазначенням обов’язкових для первинного документу реквізитів) (п. 3.15 Методрекомендацій № 2).

Створена на підприємстві комісія приймає рішення про уцінку запасів і визначає їх чисту вартість реалізації для відображення в обліку. Сума уцінки  – це  витрати, які відображають за дебетом субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» та кредитом рахунків 20, 26, 28.

У разі якщо облік товарів ведуть за цінами продажу підприємство списує  суму торговельної націнки: Дт 285 Кт 282 або Дт 282 Кт 285 (методом «сторно»). На суму уцінки понад суми торговельної націнки підприємство зменшує первісну вартість товарів: Дт 946 Кт 282.

Податок на прибуток

За операціями зі списання вартості зіпсованих товарів на витрати у бухобліку Податковий кодекс України (далі – ПКУ) не передбачає різниць для коригування фінрезультату до оподаткування. Такі операції відображають за правилами бухобліку.

Якщо підприємство списує зіпсовані товари через створення відповідного резерву (забезпечення) за НПБО або МСФЗ,  у такому випадку виникають різниці за п. 139.1 139 ПКУ для коригування фінрезультату до оподаткування»  (див., наприклад, ІПК від 26.07.2019 р. № 3491/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

ПДВ

Тимчасово  на період воєнного стану не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних ПДВ операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку товари, придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану (п. 321 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Себто компенсуючий ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ не нараховують. А в категорії 101.15 ЗІР уточнюється: при знищенні (втраті) під час дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану товарів, придбаних з ПДВ, як до запровадження дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, так і в період його дії податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються та податковий кредит, сформований при їх придбанні, не коригується.

Часті запитання
Чи нараховують акцизний податок при втраті пального під час війни?
Якщо мовиться про пальне втрачене, зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин, відповідно до пп. 216.3 ПКУ суб’єкти господарювання, які є платниками акцизного податку з реалізації пального, зобов’язані скласти акцизну накладну на такі операції (код операції для складання в одному примірнику 2). Операції із втрати пального внаслідок військової агресії Російської Федерації відображають на підставі первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та з урахуванням положень ст. 231 ПКУ (на обсяги пального, зокрема, зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин платниками акцизного податку з реалізації пального складаються також акцизні накладні на обсяги втраченого пального, які підлягають подальшій реєстрації після завершення дії воєнного стану). Такі роз’яснення надані в категорії 114.10 ЗІР.
Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ при уцінці запасів?
Операції з уцінки товарів не є об’єктом обкладення ПДВ, оскільки її здійснення не є
постачанням товарів (див., наприклад, ІПК ДПСУ від 10.09.2019 р. № 99/6/99-00-07-15-03-02-15/ІПК, ІПК ДПСУ від 17.01.2020 р. № 167/6/99-00-07-02-02-06/ІПК).
Себто на момент проведення уцінки ПДВ не нараховують. А ось при реалізації уцінених запасів слід зважати на п. 188.1 ПКУ, за яким база оподаткування ПДВ не може бути нижче ціни придбання – для раніше придбаних товарів або не нижче звичайних цін – для самостійно виготовлених).
Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська