Тривалість, види робочого часу

Дата публікації
11 Жов 2021

У Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП) робочому часу присвячено цілу IV главу. Рівночасно сам КЗпП не визначає поняття «робочий час». За загальним правилом робочий час – це встановлений законом чи іншими нормативно-правовими актами або складеною на їх підставі угодою сторін період, протягом якого працівники у відповідності з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати за умовами трудового договору  свої трудові обов’язки. Поряд із робочим часом існує поняття неробочий час, т. зв. час відпочинку – період часу, у який працівників згідно законодавству та знов-таки у відповідності з правилами внутрішнього розпорядку звільнено від виконання трудових обов’язків. Цей проміжок часу (обіденні перерви, вихідні дні, святкові та неробочі дні, відпустки тощо) працівники використовують на власний розсуд.

Робочий час: загальні положення

Право кожного громадянина як на працю, так й на відпочинок закріплено у ст.ст. 43-45 Конституції України. А ось питання тривалості робочого часу, його обліку регулює, зокрема, КЗпП, який розрізняє такі види робочого часу:

 • нормальної тривалості;
 • скорочений робочий час;
 • неповний робочий час.

Нормальна тривалість

Відповідно до ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Рівночасно, підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати норму меншу,  ніж 40 годин на тиждень.

Важливо! Встановлення норми робочого часу, меншої за 40 годин, не повинна спричиняти меншу оплату праці. А відповідно до ст. 13 КЗпП нормальну тривалість робочого часу потрібно вказати в колдоговорі.

Щодо тривалості роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів слід зазначити.

При п’ятиденному робочому тижні, як і при шестиденному, тривалість роботи на передодні святкових і неробочих днів працівників з нормальним робочим днем скорочується на одну годину, а працівників, яким законодавством встановлено скорочений робочий день – залишається незмінною.

В тих випадках, коли святковому або неробочому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочої зміни не провадиться.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

Тривалість щоденної роботи (в тому числі і напередодні вихідних днів) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності.

За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Пройдіть тест на 10 запитань

Скорочена тривалість

Її згідно ст. 51 КЗпП встановлюють:

 • для працівників віком від 16 до 18 років і працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці – не більше 36 годин на тиждень;
 • для осіб віком від 15 до 16 років – 24 години на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу затверджено постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163 (далі – Перелік № 163).

Також скорочена тривалість робочого часу встановлена для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Медичні працівники. Норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я затверджено наказом МОЗ України від 25.05.2006 р. № 319 (далі – Норми № 319). Для медичних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня встановлюють відповідно до Переліку № 163. Скорочений робочий час при цьому установлюється колективним договором – в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

Педагогічні працівники. Нагадаємо, що норми робочого часу та специфіку роботи працівників освіти визначено, в першу чергу, Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII (далі – Закон № 2145). Стаття 60 Закону № 2145 регулює робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників. І акцентує на тому, що конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного і науково-педагогічного працівника встановлюються трудовим договором відповідно до законодавства, а  норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами. Тут варто згадати Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX (далі – Закон № 463). Позаяк ст. 24 Закону № 463 регулює не тільки робочий час і оплату праці, а й торкається питань навантаження педагогічних працівників.

При цьому посади працівників закладів освіти зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу містить розд. 32 Переліку № 163. Отже працівники за такими посад мають право на 36-годинний робочий тиждень.

Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону № 2145 засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних і науково-педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором.

Скорочену тривалість робочого часу можна  встановлювати за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій:

 • для працівників, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
 • для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.

Режим роботи. Конкретний режим роботи на кожному окремому підприємстві  (час початку та закінчення роботи, час перерви, вихідні дні),   зазвичай, відображають у правилах внутрішнього трудового розпорядку (далі – ПВТР).

Можлива ситуація, коли за характером виробництва та умовами роботи недоцільно запроваджувати п’ятиденний робочий тиждень.  Тоді підприємства (організації, установи)  встановлюють шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість роботи щодня не може перевищувати (ст. 52 КЗпП):

•          7 годин при тижневій нормі 40 годин;

•          6 годин при тижневій нормі 36 годин;

•          4 годин при тижневій нормі 24 години.

Зверніть увагу, що вирішення питання про встановлення п’ятиденного або шестиденного робочого тижня знаходиться у компетенції власника. Він повинен приймати рішення про таке спільно з виборним органом первинної профспілкової організації, враховуючи специфіку роботи, з урахуванням думки трудового колективу і погоджувати з сільською, селищною, міською радою (ст. 52 КЗпП).

Тепер що стосується тривалості роботи напередодні святкових, неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП. Нормальна тривалість роботи працівників як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні скорочується на одну годину. При шестиденному робочому тижні тривалість роботи напередодні вихідних днів не може перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпП).

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік можна дізнатися на сайті Мінекономіки.

Неповний робочий час. Відповідно до ст. 56 КЗпП за угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Причому, як при прийнятті на роботу, так і пізніше.  А ось на прохання вагітної жінки, жінки з дитиною віком до чотирнадцяти років або дитиною з інвалідністю, у т. ч. яка опікує таку дитину або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку роботодавець зобов’язаний встановлювати їй «неповний» робочий режим.

Важливо! Неповний робочий час за згодою роботодавця може запроваджуватися для всіх категорій працівників.

У разі встановлення неповного робочого часу оплату праці провадять пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. При цьому робота на умовах неповного робочого часу ніяк не обмежує обсяг трудових прав працівників.

Якщо неповний робочий час запроваджують відповідно до ст. 32 КЗпП, мовиться про зміну істотних умов праці. І запровадження такого режиму має відбуватися за умови  завчасного попередження працівників – не менше ніж за два місяці.

Не вимагається попередження працівника за два місяці, якщо неповний робочий час встановлюється за його бажанням. Себто у цьому випадку неповний робочий час може бути запроваджений будь коли.

У період карантину, як ніколи стало актуальним питання запровадження неповного робочого часу.  З цього приводу Управління Держпраці у Рівненській області пояснило: по-перше,  чим відрізняється неповний робочий час від скороченої тривалості роботи: по-друге, як правильно запровадити неповний та скорочений робочий час в карантин.

Облік робочого часу

На більшості підприємств робочий час обліковують за допомогою табелю обліку використання робочого часу (далі – табель обліку). Первісно табель обліку призначений для підрахунку відпрацьованого та невідпрацьованого працівниками часу, що є підставою для нарахування зарплати. Щодо необхідності його ведення Мінпраці України висловлювалося ще в листі від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10, зокрема,  воно закцентувало на обов’язковості ведення табеля обліку.

Типову форму табеля обліку за формою№ П-5 затверджено наказом Держстату України 05.12.2008 р. № 489. Позаяк цей наказ носить лише рекомендаційний характер, роботодавці можуть розробити власну форму табеля обліку: хоча б на підставі форми № П-5. До речі, в листі Держстату України від 12.01.2012 р. № 9/4-10/9 цю позицію цілком підтримано. Тож роботодавцю можна спростити типову форму № П-5, видаливши зайві графи і, навіть додавши нові – з огляду на власні потреби.

Зазвичай, ведуть на підприємстві ведуть один загальний табель обліку на всіх працівників.

Втім, ніхто не забороняє вести окремі табелі – на кожний структурний  підрозділ. Робочий час можна обліковувати або методом суцільної реєстрації (відмічати дані про всіх працівників, у т. ч. тих, хто явився із запізненням, не явився взагалі тощо, фіксуючи відпрацьований час у годинах),  або реєструвати тільки факти неявки чи запізнень працівників тощо.

Для оформлення і ведення табеля обліку на підприємстві на практиці:

 • затверджують Положення про облік використання робочого часу;
 • назначають осіб, відповідальних за табельний облік;
 • порядок подання табелю на підпис керівнику чи іншій відповідальній посадовій особі;
 • порядок передачі оформленого табеля обліку до бухгалтерії – для нарахування зарплати за відпрацьований час тощо.

Зверніть увагу, що у табелі обліку фіксують відпрацьований час та неявки. І форма № П-5 передбачає три групи умовних позначень:

 • години роботи;
 • неявки у зв’язку з відпустками;
 • неявки з інших причин.

За необхідності  до табеля обліку можна ввести додаткові умовні позначення.

Часті запитання
Як встановити тривалість обідньої перерви?
Частиною 2 ст. 66 КЗпП передбачено, що час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерву не включають в робочий час а надають її, як правило, через чотири години після початку роботи (ч. 1 ст. 66 КЗпП).
Зверніть увагу, що на законодавчому рівні мінімальну тривалість обідньої перерви не визначено. Щоправда, про це згадує п. 3.1 Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Мінпраці України від 04.10.2006 р. № 359. Так, відповідно до нього час перерви на відпочинок і харчування може складати
від 30 хвилин до двох годин на зміну. Цей час працівник використовує на свій розсуд і може бути відсутнім на робочому місці.
Чим розрізняються скорочена тривалість роботи та неповний робочий час?
Нагадаємо, що скорочена тривалість робочого часу передбачена законодавчо у певних випадках. За умови встановлення скороченої тривалості працівники отримують зарплату таку саму, що й при роботі у режимі повного робочого дня. Себто працівникам виплачують посадовий оклад (тарифну ставку) у повному розмірі.
Неповний робочий час встановлюють за угодою сторін або при зміні істотних умов праці, а оплачуємо пропорційно відпрацьованому часу (див. вище у статті). При неповному робочому часі працівники отримують або зарплату пропорційно частині посадового окладу (тарифної ставки), або залежно від виробітку.
Що таке робочий час?
На початку статті ми говорили про те, що КЗпП не дає роз’яснення поняттю «робочий час». Рівночасно у п. 1.5 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 р. № 340, знаходимо: робочий час водія – це час, протягом якого водій зобов’язаний виконувати свої обов’язки, визначені трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У ст. 131 проєкту Трудового кодексу України (законопроєкт № 2410-1 від 08.11.2019 р.) зазначено, що робочий час – це час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки. Відповідно до трудового законодавства до робочого часу можуть включатися інші періоди часу.

Якщо звернутися до чинних міжнародних актів, то зі ст. 2 Конвенції Міжнародної організації праці «Про регулювання робочого часу в торгівлі та установах» від 28.06.1930 р. № 30 випливає: робочий час – проміжок часу, протягом якого працівник перебуває у розпорядженні роботодавця. Поняття «робочого часу» не охоплює години відпочинку, коли наймана особа не перебуває в розпорядженні роботодавця.

Якщо узагальнити всі вищенаведені поняття, то робочий час – це час, протягом якого працівник виконує свої обов’язки відповідно до умов трудового договору та ПВТР.

Проходить набір
Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

  Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

  Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
  20 Лип 2021
  Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

   Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

   Світлана Шанайда
   Спікер Світлана Шанайда
   Коментарі 0

    Отримайте PDF Чек-лист

    Експрес-аудит правильності Вашої бухгалтерії

    Найближчі курси
    Онлайн-курс по Зарплаті та кадрах

     Навчіться вести зарплатний і кадровий облік без помилок, завдяки комплексному ...

     Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
     20 Лип 2021
     Онлайн-курс “Бухгалтер-Експерт”

      Отримайте навички, якими повинен володіти єдиний / головний бухгалтер для ...

      Анастасія Волевач Ірина Тимошенко
      25 Чер 2021
      Онлайн-курс з Перевірок

       Навчіться проходити перевірки Податкової впевнено і без штрафів усього за 5 ...

       Ігор Січеславський
       Спікер Ігор Січеславський
       16 Сер 2021
       Онлайн-курс по 1С Бухгалтерія 2.0

        Навчіться використовувати 1С на 100%, працювати швидко та без помилок за 5 ...

        Світлана Шанайда
        Спікер Світлана Шанайда
        Онлайн-курс з Податку на Прибуток

         Навчіться вести облік податку на прибуток без помилок, завдяки комплексному ...

         Галина Морозовська
         Спікер Галина Морозовська